26 Cdo 235/2010
Datum rozhodnutí: 19.07.2010
Dotčené předpisy: § 239 odst. 2 písm. a) o. s. ř., § 239 odst. 3 o. s. ř.
26 Cdo 235/2010


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Lubomíra Ptáčka ve věci žalobce Máj, stavební bytové družstvo se sídlem Brno, Palackého 131, zastoupeného JUDr. Jaroslavem Outratou, advokátem se sídlem Brno, Malinovského nám. 4, proti žalované R. D. , o obnovu řízení, vedené u Městského soudu v Brně pod sp.zn. 42 C 234/2000, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 29. května 2009, č.j. 26 Co 346/2008-119, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :Městský soud v Brně (soud prvního stupně) poté, co jeho předchozí zamítavé usnesení ze dne 13. 2. 2003, č.j. 42 C 234/2000-24, bylo zrušeno usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 31. 8. 2004, č.j. 26 Co 286/2003-36, a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení usnesením ze dne 13. 2. 2008, č.j. 42 C 234/200-78, zamítl návrh žalobkyně (R. D.) na povolení obnovy řízení, vedeného u Městského soudu v Brně pod sp.zn. 42 C 9/97 a u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. 16 Co 788/97.

Krajský soud v Brně (soud odvolací) usnesením ze dne 29. 5. 2009, č.j. 26 Co 346/2008-119, změnil usnesení soudu prvního stupně tak, že zamítl návrh žalované na obnovu řízení vedeného u Městského soudu v Brně pod sp.zn. 42 C 9/97 a u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. 16 Co 788/97; změnil jej rovněž ve výroku o nákladech řízení, a dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení. Ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že podmínky pro povolení obnovy řízení nejsou dány. Vzhledem k tomu, že účastníci byli v rozhodnutí soudu prvního stupně nesprávně (opačně) procesně označeni, změnil usnesení tak, jak je shora uvedeno, s tím, že provedená změna má pouze formální, nikoliv obsahový význam.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná (nezastoupena advokátem) dovolání, v němž vyjádřila nesouhlas s napadeným rozhodnutím.

Vyjádření k dovolání podáno nebylo.

Podle části dvanácté (Přechodná a závěrečná ustanovení), hlavy první (Přechodná ustanovení k části první), bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. před 1. lednem 2001) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Vzhledem k tomu, že napadené rozhodnutí bylo vydáno po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů (tj. podle právních předpisů ve znění do 31. 12. 2000 - viz část dvanáctou, Hlavu první, bod 16. zákona č. 30/2000 Sb.), dovolací soud dovolání projednal a o něm rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 30/2000 Sb. (dále opět jen o.s.ř. ).

Dovolání není přípustné.

Podle § 236 odst. 1 o.s.ř. dovoláním lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští.

Vzhledem k tomu, že obsahově jde o potvrzující usnesení odvolacího soudu, přichází v úvahu přípustnost toliko podle § 239 o.s.ř . Podle § 239 odst. 3 o.s.ř. ustanovení § 237 odst. 2, 238 odst. 2 a § 238a odst. 2 platí obdobně. Podle § 238 odst. 2 písm. a) o.s.ř dovolání není přípustné ve věcech, v nichž dovoláním dotčeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 20.000,- Kč a v obchodních věcech 50.000,- Kč.

V posuzované věci dovolatelka napadá dovoláním usnesení odvolacího soudu, kterým bylo změněno (obsahově potvrzeno) usnesení soudu prvního stupně ve výroku, jímž byl zamítnut návrh na obnovu řízení (v neobchodní věci), jehož předmětem bylo zaplacení částky 6.566,- Kč, tedy částky nepřevyšující 20.000,- Kč, a přípustnost dovolání je tudíž vyloučena ustanovením § 238 odst. 2 písm. a) o.s ř. ve spojení s ustanovením § 239 odst. 3 o.s.ř.

Nejvyšší soud proto podle § 243b odst. 4 věty první a § 218 písm. odst. 1 písm. c) o.s.ř. dovolání pro jeho nepřípustnost odmítl, aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení dovolatelky.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a 2, § 146 odst. 3 a o skutečnost, že žalobci nevznikly náklady, na jejichž náhradu by měl právo vůči žalované

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 19. července 2010

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.
předsedkyně senátu