26 Cdo 2349/2014
Datum rozhodnutí: 02.09.2014
Dotčené předpisy: § 243b o. s. ř., § 104 odst. 1 o. s. ř.26 Cdo 2349/2014 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v exekuční věci oprávněného Statutárnímu městu Ostrava Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky , se sídlem v Ostravě-Mariánských Horách, Přemyslovců 224/63, IČO 00845451, proti povinnému J. S. , doručovací adresa: O. - M. H., zastoupenému Mgr. Petrem Vaňkem, advokátem se sídlem v Ostravě, Sokolská třída 936/21, o žalobě na obnovu řízení podané povinným ve věci sp. zn. 91 EXE 12526/2011, o návrhu na ustanovení opatrovníka, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 103 C 3/2013, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. prosince 2013, č. j. 8 Co 919/2013-12, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 12. 2013, č. j. 8 Co 919/2013-12, jímž bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 23. 10. 2013, č. j. 103 C 3/2013-4, kterým byl zamítnut návrh povinného na ustanovení opatrovníka, podal povinný dovolání.
Vzhledem k tomu, že dovolání bylo podáno za stavu, kdy žaloba na obnovu řízení byla usnesením Okresního soudu v Ostravě ze dne 17. 1. 2014, č. j. 103 C 3/2013-17, pravomocně ke dni 12. 2. 2014 zamítnuta, Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení podle ustanovení § 243b a § 104 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dále jen o. s. ř. ) zastavil, neboť je z povahy věci bezpředmětné rozhodovat o otázce ustanovení opatrovníka ve smyslu ustanovení § 29 odst. 3 o. s. ř. po skončení řízení ve věci samé.
Bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 2. září 2014
JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu