26 Cdo 2344/2005
Datum rozhodnutí: 26.10.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 2344/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., v právní věci žalobců a) Ing. L. S., b) M. S., obou zastoupených advokátkou, proti žalovanému J. Č., zast. advokátkou, o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 14 C 115/2002, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. 1. 2005, čj. 11 Co 355/2004-115, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobcům oprávněným společně a nerozdílně na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 1.290,- Kč k rukám advokátky, do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze jako soud odvolací rozsudkem ze dne 5. 1. 2005, čj. 11 Co 355/2004-115 potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 7. 5. 2003, čj. 14 C 115/2002-57, jímž tento soud přivolil k výpovědi z nájmu bytu sestávajícího ze 2 pokojů a kuchyně s příslušenstvím II. kategorie ve 2 patře domu čp. 383 v P., O. ulici č. 26 s tím, že nájemní poměr skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, která počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po právní moci rozsudku a žalovaný je povinen byt vyklidit a žalobcům vyklizený předat po skončení nájmu do 15-ti dnů ode dne zajištění přístřeší a dále žalovanému uložil povinnost uhradit náklady řízení; odvolací soud dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Dovoláním ze dne 6. 4. 2005 žalovaný včas napadl výše uvedený rozsudek odvolacího soudu.

Podáním ze dne 7. 8. 2005, doručeným soudu prvního stupně dne 12. 8. 2005, vzal žalovaný prostřednictvím svého právního zástupce dovolání ze dne 6. 4. 2005 zpět.

Podle § 243b odst. 5, druhé věty o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud vzhledem k tomu, že dovolatel vzal dovolání zcela zpět, rozhodl tak, že dovolací řízení v dané věci zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, první věty, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2, první věta o. s. ř. s ohledem na to, že žalovaný zavinil zastavení dovolacího řízení tak, že je povinen zaplatit žalobcům oprávněným společně a nerozdílně náklady dovolacího řízení vzniklé jim v souvislosti s podáním vyjádření k dovolání prostřednictvím jejich právního zástupce, které činí celkem částku 1.290,- Kč (§ 2 odst. 1, § 7 písm. d/ ve spojení s ustanovením § 10 odst. 3, § 15 ve spojení s § 14 odst. 1, § 17 odst. 3 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li povinný, co mu ukládá vykonatelné rozhodnutí, mohou oprávnění podat nárok na soudní výkon rozhodnutí.

V Brně dne 26. října 2005

JUDr. Ing. Jan Hušek, v. r.

předseda senátu