26 Cdo 2341/2013
Datum rozhodnutí: 28.05.2014
Dotčené předpisy: § 138 o. s. ř., § 237 o. s. ř.



26 Cdo 2341/2013

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Jitky Dýškové a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobkyně Konzervatoř Pardubice , IČO: 48161110, se sídlem Pardubice, Sukova třída 1260, zastoupené JUDr. Olgou Sůvovou, advokátkou se sídlem Pardubice, Tř. Míru 63, proti žalovanému M. Š. , zastoupenému JUDr. Evženem Zachariášem, advokátem se sídlem Pardubice, Mezi Mosty 1793, o vyklizení nebytových prostor, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 25 C 35/2011, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 16. dubna 2013, č. j. 22 Co 229/2013-118, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Dovolateli se povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání neukládá.
S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích (soud odvolací) ze dne 16. 4. 2013, č.j. 22 Co 229/2013-118, jímž bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Pardubicích ze dne 11. 3. 2013, č.j. 25 C 35/2011-111, o nepřiznání osvobození od soudních poplatků žalovanému, není přípustné podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. dále jen o.s.ř. ), neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s aktuální rozhodovací praxí dovolacího soudu (usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 7. 2013, sp.zn. 29 Cdo 1301/2013, uveřejněné pod číslem 99/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a ze dne 18. 9. 2013, sp. zn. 30 Cdo 2643/2013) a není důvod, aby rozhodná právní otázka [že žalovaný nesplňuje podmínky podle § 138 odst. 1 o.s.ř. pro přiznání osvobození od soudních poplatků] byla posouzena jinak. Z uvedené judikatury plyne, že objektivní schopnost účastníka uhradit soudní poplatek je třeba posoudit v celkovém kontextu, což odvolací soud učinil.
S ohledem na povahu rozhodnutí, proti němuž dovolání směřuje, dovolací soud rozhodl, že se dovolateli neukládá povinnost zaplatit soudní poplatek z dovolání (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2014, sp.zn. 29 Cdo 1031/2014).
Protože tímto rozhodnutím dovolacího soudu se řízení o věci nekončí, bude rozhodnuto i o náhradě nákladů vzniklých v tomto dovolacím řízení v konečném rozhodnutí soudu prvního stupně, popřípadě soudu odvolacího (§ 243b, § 151 odst. 1 o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 28. května 2014 Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc.
předsedkyně senátu