26 Cdo 2327/2002
Datum rozhodnutí: 12.12.2002
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 2327/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. a soudců JUDr. Hany Müllerové a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobce města Ch., zastoupeného advokátem, proti žalovanému Š. Š., zastoupenému advokátem, o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 12 C 67/99, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 21. května 2002, č. j. 13 Co 216/2002-61, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 1.025.- Kč, k rukám advokáta, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesení, kterým bylo odmítnuto dovolání, protože nebylo shledáno přípustným podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., nemusí být odůvodněno (§ 243c odst. 2 věta první o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., a žalovanému bylo uloženo nahradit žalobci účelně vynaložené náklady dovolacího řízení. Tyto náklady sestávají z odměny za jeden úkon právní služby - vyjádření k dovolání (§ 7 písm. d) vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění vyhlášky 49/2001 Sb., dále jen vyhláška ), snížené podle § 15 a § 18 odst. 1 vyhlášky, tj. ve výši 950.- Kč, a z paušální částky náhrad ve výši 75.- Kč (§ 13 odst 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 235/1997; celková výše náhrady nákladů dovolacího řízení, kterou je žalovaný povinen zaplatit žalobci tedy činí 1. 025.- Kč.Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. prosince 2002Doc. JUDr. Věra K o r e c k á , CSc., v.r.

předsedkyně senátu