26 Cdo 2322/2015
Datum rozhodnutí: 20.10.2015
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.201326 Cdo 2322/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. ve věci žalobce Společenství vlastníků jednotek Poupětova 20 v Praze 7 , se sídlem v Praze 7 Holešovicích, Poupětova 13/20, IČO 28521889, zastoupeného Mgr. Jiřím Naušem, advokátem se sídlem v Praze 8 Karlíně, Sokolovská 438/45, proti žalované TOM REALITY 2000 s. r. o. , se sídlem v Praze 1, Široká 25/6, IČO 26189933, zastoupené JUDr. Václavem Luťchou, advokátem se sídlem v Praze 3 Vinohradech, náměstí Jiřího z Lobkovic 2406/9, o zaplacení částky 91.879 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 65 C 86/2012, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. srpna 2014, č. j. 69 Co 182/2014-86, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 6.147 Kč k rukám Mgr. Jiřího Nauše, advokáta se sídlem v Praze 8, Sokolovská 438/45, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

O d ů v o d n ě n í :


Dovolání žalované proti napadenému rozsudku odvolacího soudu, jímž potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 3. 10. 2013, č. j. 65 C 86/2012-51, kterým uložil žalované povinnost zaplatit žalobci částku 91.879 Kč s příslušenstvím a náklady řízení, není přípustné podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. dále jen o. s. ř. ), neboť napadené rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu [k otázce důvodnosti omluvy (ve smyslu § 153b odst. 1 o. s. ř.), je-li odůvodněna nemožností zvolit si v období mezi doručením předvolání a dnem jednání zástupce - srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2000, sp. zn. 20 Cdo 1529/98, usnesení téhož soudu ze dne 21. 2. 2014, sp. zn. 23 Cdo 123/2013] a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Námitkami, že byla zkrácena na svých procesních právech a že došlo k porušení jejího práva na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, pak dovolatelka uplatnila jiný dovolací důvod, než který je uveden v ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř.
Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalované podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na exekuci (soudní výkon rozhodnutí).

V Brně dne 20. října 2015


JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu