26 Cdo 2320/2003
Datum rozhodnutí: 13.01.2004
Dotčené předpisy: § 42 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 2320/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobce O., a. s. O., člen koncernu K. I., a. s., proti žalované K. M., zastoupené advokátem, o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 28 C 41/2001, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. února 2002, č. j. 10 Co 1238/2001-47, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Ostravě (soud odvolací) rozsudkem ze dne 27. 2. 2002, č. j. 10 Co 1238/2001-47, potvrdil rozsudek ze dne 15. 3. 2001, č. j. 28 C 41/2001-14, kterým Okresní soud v Ostravě (soud prvního stupně) uložil žalované vyklidit byt č. 18, I. kategorie, o velikosti 2+1 s příslušenstvím, nacházející se v I. poschodí domu č. p. 708, č. o. 16, v O. (dále předmětný byt ) do patnácti dnů od právní moci rozsudku a rozhodl o nákladech řízení; dále odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná prostřednictvím advokáta dovolání, jehož přípustnost opřela o ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř., a v němž uplatněný dovolací důvod označila odkazem na § 241a odst. 2 písm. b) o. s. ř. Navrhla, aby napadený rozsudek byl zrušen a věc byla vrácena odvolacímu soudu k dalšímu řízení.

Žalobce ve svém dovolacím vyjádření poukázal na to, že žalovaná užívá předmětný byt bez právního důvodu, a že nadále neplatí za jeho užívání.

Z ustanovení § 241a odst. 1 o. s. ř. vyplývá, že dovolání musí obsahovat též obecné náležitosti, stanovené v § 42 odst. 4 o. s. ř., tj. že dovolání musí být zmocněncem účastníka také podepsáno. Podpisem advokáta se ve smyslu § 42 odst. 4 o. s. ř. rozumí vlastnoruční podpis advokáta; tento podpis může být nahrazen otiskem podpisového razítka, jehož vzor byl uložen u soudu, kterému je podáni určeno. Podpis zmocněnce na dovolání je podstatnou náležitostí dovolání, jejíž nedostatek brání pokračování v řízení.

Protože v dané věci nebylo dovolání podepsáno advokátem, jemuž žalovaná udělila plnou moc (viz str. 56 spisu), soud prvního stupně usnesením ze dne 18. 6. 2003, č. j. 28 C 41/2001-71a), vyzval zmocněnce žalované, aby se ve lhůtě pěti dnů dostavil k podpisu dovolání; současně byl zmocněnec dovolatelky poučen o tom, že nebude-li ve stanovené lhůtě podání řádně doplněno, soud dovolání odmítne. Přestože toto usnesení bylo zástupci žalované doručeno dne 2. 7. 2003 (viz dodejku na č. l. 71 verte), dosud této výzvě nevyhověl.

Vzhledem k tomu, že vada dovolání nebyla přes výzvu soudu odstraněna, a její nedostatek brání pokračování v dovolacím řízení, Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 a § 43 odst. 2 věty první o. s. ř. dovolání žalované odmítl.

Dovolatelka z procesního hlediska zavinila, že dovolání bylo odmítnuto, žalobci však (dle obsahu spisu) žádné prokazatelné náklady dovolacího řízení nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. ledna 2004

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v.r.

předsedkyně senátu