26 Cdo 23/2013
Datum rozhodnutí: 23.04.2013
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
26 Cdo 23/2013
U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Pavlíny Brzobohaté ve věci žalobce statutárního města Plzně , se sídlem Plzeň, náměstí Republiky 1, proti žalovanému L. R. , bytem P., n. G. P. 31 , zastoupenému Mgr. Veronikou Klimtovou, advokátkou se sídlem Plzeň, Bezručova 335/33, o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu Plzeň město pod sp.zn. 38 C 227/2008, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 29. června 2011, č.j. 12 Co 281/2011-100, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :
Žalovaný svým podáním ze dne 2. 12. 2012 vzal dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 6. 2011, č. j. 12 Co 281/2011-100, v celém rozsahu zpět.
Podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 404/2012 Sb. (dále jen o.s.ř. ), vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.
Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci v dovolacím řízení nevznikly (dle obsahu spisu) žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl právo vůči žalovanému, jenž zavinil zastavení dovolacího řízení.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. dubna 2013
Doc. JUDr. Věra K o r e c k á, CSc.
předsedkyně senátu