26 Cdo 2289/2016
Datum rozhodnutí: 21.02.2017
Dotčené předpisy: § 243b o. s. ř., § 19 o. s. ř., § 103 o. s. ř., § 107 odst. 5 o. s. ř.26 Cdo 2289/2016 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou v právní věci žalobkyně RESIDOMO, s. r. o. (dříve RPG Byty, s. r. o.) , se sídlem v Ostravě, Gregorova 2582/3, IČO 05253268, proti žalovanému Z. K. , zemřelému dne 20. července 2016, naposledy O. H., o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 58 C 30/2015, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. listopadu 2015, č. j. 11 Co 376/2015-63, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje . II. Žalobkyně nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud v Ostravě (soud odvolací) rozsudkem ze dne 4. 11. 2015, č. j. 11 Co 376/2015-63, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Ostravě (soud prvního stupně) ze dne 11. 6. 2015, č. j. 58 C 30/2015-24, kterým žalovanému uložil do patnácti dnů od právní moci rozsudku vyklidit tam specifikovaný byt, změnil výrok o náhradě nákladů řízení a současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný (zastoupen advokátem) včasné dovolání. V průběhu dovolacího řízení žalovaný dne 20. 7. 2016 zemřel. Notář JUDr. Hanuš Jelínek, jménem Okresního soudu v Ostravě, usnesením ze dne 23. 1. 2017, č. j. 99 D 2067/2016-60, řízení o pozůstalosti zastavil a nepatrný majetek vydal vypravitelce pohřbu dceři zůstavitele.
Vzhledem k tomu, že žalovaný zemřel po vydání rozhodnutí odvolacího soudu a povaha věci nedovoluje v řízení pokračovat (žalovaný nemá právního nástupce), Nejvyšší soud dovolací řízení zastavil (§ 19, § 103, § 107 odst. 5 a § 243b zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen o. s. ř. ).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. února 2017

JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu