26 Cdo 2229/2015
Datum rozhodnutí: 05.11.2015
Dotčené předpisy: § 30 předpisu č. 292/2013Sb.26 Cdo 2229/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněného J. K. , proti povinnému J. K. , pro běžné a dlužné výživné, vedené u Okresního soudu Praha-východ pod sp. zn. 28 EXE 2415/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 28. 8. 2014, č. j. 27 Co 308/2014-69, takto:

Dovolání se odmítá.

Odůvodnění:


Okresní soud Praha-východ usnesením ze dne 6. 5. 2014, č. j. 28 EXE 2415/2012-60, zastavil exekuci, nařízenou svým usnesením ze dne 14. 1. 2013, č. j. 28 EXE 2415/2012-10 (výrok I.), žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.) a uložil povinnému zaplatit soudnímu exekutorovi JUDr. Ivo Erbertovi, Exekutorský úřad Praha
-východ, náhradu nákladů exekuce ve výši 4 235 Kč (výrok III.).
Krajský soud v Praze v záhlaví označeným rozhodnutím změnil usnesení soudu prvního stupně ve výroku I. tak, že exekuce, nařízená usnesením Okresního soudu Praha
-východ ze dne 14. 1. 2013, č. j. 28 EXE 2415/2012-10, se pro náklady exekuce soudního exekutora nezastavuje, jinak v tomto výroku a ve výroku II. usnesení soudu prvního stupně potvrdil. Dále změnil usnesení soudu prvního stupně ve výroku III. tak, že o nákladech exekuce soudního exekutora se nerozhoduje.
Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním. Dovolání není přípustné, neboť směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu podle hlavy páté části druhé zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, dále jen z. ř. s. , a to proti rozhodnutí ve věci výkonu rozhodnutí pro vymožení výživného (§ 30 a § 511 a násl. z. ř. s.). Nejvyšší soud tedy v souladu s § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. , dovolání odmítl, aniž se zabýval nedostatkem povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241b odst. 2 o. s. ř., který povinný i přes výzvu okresního soudu - usnesení ze dne 26. 3. 2015, č. j. 28 EXE 2415/2012-82) neodstranil.
O případných nákladech dovolacího řízení rozhoduje soudní exekutor (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. listopadu 2015


JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D. předsedkyně senátu