26 Cdo 2193/2002
Datum rozhodnutí: 21.11.2002
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 2193/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Müllerové a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. v právní věci žalobkyně I. S., zastoupené advokátem, proti žalovanému M. S., o zrušení práva společného nájmu bytu, vedené u Okresního soudu ve Frýdku Místku pod sp. zn. 13 C 45/2001, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. února 2002, č.j. 8 Co 42/2002 38, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud ve Frýdku Místku rozsudkem ze dne 26. 7. 2001, č.j. 13 C 45/2001 17, zrušil právo společného nájmu účastníků k bytu č. 2 o velikosti 2 + 1 s příslušenstvím I. kategorie ve čtvrtém poschodí domu čp. 1742 na ul. Frýdlantské ve Frýdku Místku (dále jen "předmětný byt" nebo "byt"), rozhodl, že výlučnou nájemkyní bytu bude žalobkyně, a žalovaného zavázal předmětný byt vyklidit a vyklizený odevzdat žalobkyni do patnácti dnů od zajištění náhradního bytu. V návaznosti na rozhodnutí ve věci samé rozhodl o nákladech řízení účastníků.

K odvolání žalovaného Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 12. 2. 2002, č.j. 8 Co 42/2002 38, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně a žalovanému uložil povinnost nahradit žalobkyni náklady odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný nezastoupený advokátem dovolání; z obsahu spisu přitom nevyplývalo, že by dovolatel měl právnické vzdělání. Soud prvního stupně ho proto usnesením ze dne 21. 5. 2002, č.j. 13 C 45/2001 47a, vyzval, aby si pro podání dovolání zvolil zástupce z řad advokátů, a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Zároveň ho poučil, že nebude-li do 20 dnů od doručení výzvy předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, dovolací řízení bude zastaveno. Citované usnesení bylo dovolateli doručeno dne 4. 6. 2002, vytýkaný nedostatek advokátního zastoupení však nebyl odstraněn ani v určené soudcovské lhůtě, ani později až do současné doby.

Žalobkyně se k dovolání nevyjádřila.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty prvé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen "o. s. ř. "), musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b o. s. ř., která má právnické vzdělání. Podle ustanovení § 241 odst. 2 věty druhé o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b o. s. ř., která má právnické vzdělání.

Povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání soudu vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí (kromě usnesení, kterým se dovolání odmítá, protože bylo podáno opožděně, někým, kdo k dovolání není oprávněn, nebo směřuje-li proti rozhodnutí, proti němuž není dovolání přípustné, popř. usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje). Z toho, co bylo uvedeno, vyplývá, že v případě dovolání podaného žalovaným nedošlo přes řádnou výzvu učiněnou soudem prvního stupně ke zhojení nedostatku povinného zastoupení dovolatele. Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

Dovolatel nese procesní zavinění na tom, že řízení o dovolání muselo být zastaveno, žalobkyni však podle obsahu spisu nevznikly prokazatelné náklady, k jejichž náhradě by jinak byl dovolatel povinen (srov. § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř.). Této procesní situaci odpovídá výrok, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. listopadu 2002

JUDr. Hana M ü l l e r o v á , v.r.

předsedkyně senátu