26 Cdo 2189/2015
Datum rozhodnutí: 19.11.2015
Dotčené předpisy: § 89 odst. 1 předpisu č. 182/2006Sb., § 243c odst. 1 o. s. ř.



26 Cdo 2189/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudkyň JUDr. Jitky Dýškové a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., v exekuční věci oprávněné České spořitelny, a. s. , se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, IČO 45244782, zastoupené JUDr. Pavlem Novákem, advokátem se sídlem v Praze 4, Bohuslava Martinů 1051/2, proti povinným 1. M. M. , B., zastoupené Mgr. Michalem Poupětem, advokátem se sídlem v Praze 1, Štěpánská 27, za účasti manžela povinné O. M., B., a 2. PURSSO s. r. o. , se sídlem v Praze 3, Bořivojova 1081/40, IČO 27932460, pro 1.249.631 Kč, o udělení příklepu, vedené u soudního exekutora JUDr. Stanislava Pazderky, Exekutorský úřad Písek, pod sp. zn. 117 EX 3987/12, o dovolání 1. povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. ledna 2015, č. j. 14 Co 478/2014-139, takto:
Dovolání se odmítá .
O d ů v o d n ě n í : Povinná 1. napadla dovoláním usnesení Městského soudu v Praze (odvolacího soudu) ze dne 16. 1. 2015, č. j. 14 Co 478/2014-139, jímž potvrdil usnesení soudního exekutora JUDr. Stanislava Pazderky ze dne 10. 9. 2014, č. j. 117 EX 3987/12-117, kterým rozhodl o udělení příklepu vydražiteli.
Dovolání proti usnesení odvolacího soudu není přípustné podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. , neboť napadené usnesení je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu a není důvod, aby rozhodné právní otázky vymezené v dovolání byly posouzeny jinak.
Otázkou účinností rozhodnutí vydaných v insolvenčním řízení se Nejvyšší soud zabýval např. v usnesení ze dne 29. 9. 2014, sp. zn. 29 ICdo 58/2014 a dospěl k závěru, že podle výslovného znění § 89 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, jsou rozhodnutí insolvenčního soudu vydaná v insolvenčním řízení účinná okamžikem jejich zveřejnění v insolvenčním rejstříku.
Otázka, zda absence poučení podle § 336j odst. 4 o. s. ř. ve znění od 1. 1. 2013 v usnesení o příklepu o možnosti postupovat podle § 336ja o. s. ř. ve znění od 1. 1. 2013 je porušením zákona vedoucí ke změně usnesení o udělení příklepu odvolacím soudem tak, že se příklep neuděluje, není pro právní posouzení věci významná. Exekuce byla zahájena v roce 2012, proto je třeba i v současné době posuzovat projednávanou věc podle občanského soudního řádu a exekučního řádu ve zněních účinných do 31. 12. 2012 (čl. II., bod 1. a čl. IV., bod 1. přechodných ustanovení zákona č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony). Ustanovení § 336ja odst. 4 o. s. ř. však nabylo účinnosti až k 1. 1. 2013 a platí jen pro řízení zahájená od tohoto dne. Usnesení o příklepu tak toto poučení (§ 336j odst. 4, § 336ja o. s. ř. ve znění od 1. 1. 2013) obsahovat nemuselo.
Nejvyšší soud proto dovolání 1. povinné podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 19. listopadu 2015 JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu