26 Cdo 2184/2008
Datum rozhodnutí: 12.03.2009
Dotčené předpisy:

26 Cdo 2184/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobce M. Č., proti žalovanému H., s. b. d., zastoupenému advokátem, o zaplacení částky 6.694,- Kč, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp.zn.


4 C 43/2004, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne


16. května 2007, č.j. 38 Co 100/2007-61, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Hodoníně (soud prvního stupně) usnesením ze dne 29. 8. 2006, č.j. 4 C 43/2004-33 (poté, co jeho usnesení ze dne 7. 3. 2005, č.j. 4 C 43/2004-18, bylo zrušeno usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 27. 6. 2005, č.j. 38 Co 266/2005-25, a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení), opětovně odmítl podání žalobce ze dne 9. 12. 2003; dále rozhodl o nákladech řízení.


Krajský soud v Brně (soud odvolací) usnesením ze dne 16. 5. 2007, č.j. 38 Co 100/2007-61, potvrdil usnesení soudu prvního stupně a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.


Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce (nezastoupen advokátem) dovolání.


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.


Z ustanovení § 241 odst. 1, 2 písm. a), odst. 4 o.s.ř. plyne, že dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (příp. notářem), jenž musí dovolání také sepsat.


Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno


o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 věty první a třetí o.s.ř. jde-li


o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.


Vzhledem k tomu, že dovolatel, který je fyzickou osobou, nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl usnesením ze dne 17. 10. 2007, č.j. 4 C 43/2004-67, soudem prvního stupně vyzván, aby si ve lhůtě patnácti dnů zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání s tím, že nevyhoví-li této výzvě, bude dovolací řízení zastaveno. Pravomocným usnesením ze dne 5. 3. 2008, č.j. 4 C 43/2004-84, soud prvního stupně zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce z řad advokátů. Nedostatek povinného zastoupení dovolatel dosud neodstranil.


Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla, přes soudem prvního stupně provedená opatření, ve stanovené lhůtě (ani do dnešního dne) splněna.


Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.


Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalovanému nevznikly (podle obsahu spisu) v dovolacím řízení náklady, na jejichž náhradu by jinak měl proti dovolateli právo.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 12. března 2009


Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.


předsedkyně senátu