26 Cdo 2183/2013
Datum rozhodnutí: 11.12.2013
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. g) o. s. ř.26 Cdo 2183/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a JUDr. Jitky Dýškové ve věci žalobkyně Mgr. L. Ž., proti žalovanému J. Ch. , o vyklizení nemovitosti a o vzájemném návrhu žalovaného na určení vlastnictví k nemovitosti, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp.zn. 12 C 11/2012, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. dubna 2013, č.j. 21 Co 199/2013-140, takto:

Dovolání se odmítá . O d ů v o d n ě n í :
Žalovaný podal dovolání proti usnesení ze dne 29. 4. 2013, č.j. 21 Co 199/2013-140, jímž Krajský soud v Praze potvrdil usnesení ze dne 21. 3. 2013, č.j. 12 C 11/2012-131, kterým Okresní soud v Nymburce odmítl návrh žalovaného na vydání předběžného opatření (§ 75a odst. 1 o.s.ř.).
Dovolání žalovaného není přípustné podle § 238 odst. 1 písm. g) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění od 1. 1. 2013 (srovnej čl. III bod 1. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony), neboť směřuje proti usnesení, jímž bylo rozhodnuto o předběžném opatření.
Nejvyšší soud proto (aniž se zabýval nedostatkem povinného advokátního zastoupení dovolatele - § 241b odst. 2 o.s.ř.) dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 11. prosince 2013
Doc. JUDr. Věra K o r e c k á, CSc.
předsedkyně senátu