26 Cdo 2164/2005
Datum rozhodnutí: 27.10.2005
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 2164/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Miroslava Feráka v právní věci žalobce J. R., zast. advokátem, proti žalované J. L., zast. advokátkou, o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7, pod sp. zn. 6 C 1/97, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 25. 8. 2004, č.j. 39 Co 77/2004-201, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalobce je povinen zaplatit žalované k rukám advokátky na náhradě nákladů dovolacího řízení 1.025,- Kč do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 25. 5. 2004, č.j. 39 Co 77/2004-201 potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 19. 9. 2003, č.j. 6 C 1/97-169, jímž tento soud zamítl žalobu o přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu č. 11, I. kategorie, o jednom pokoji, předsíni, WC a koupelny, ve 4. podlaží domu čp. 1174 v P., vč. rozhodnutí o nákladech řízení; odvolací soud dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Dovoláním ze dne 2. 2. 2004 napadl žalobce včas výše uvedený rozsudek odvolacího soudu v celém rozsahu a domáhal se zrušení rozsudků soudů obou stupňů.

K dovolání se v podání ze dne 10.6.2005 vyjádřila žalovaná a navrhla, aby dovolací soud dovolání žalobce zamítl a uložil mu zaplatit žalované náklady dovolacího řízení.

Podáním ze dne 11. 10. 2005, učiněným právním zástupcem žalobce, vzal žalobce dovolání zcela zpět s tím, že žalovaná dne 30. 9. 2005 splnila svoji povinnost a předmětný byt vyklidila a vyklizený předala žalobci. Dovolatel proto navrhuje, aby dovolací řízení bylo podle ust. § 243 b odst. 5, 2 věta zastaveno a žalobci byla přiznána náhrada nákladů dovolacího řízení. Současně žalobce požaduje vrácení zaplaceného poplatku ve výši 5.000,- Kč, který byl uhrazen na účet soudu prvního stupně.

Podle § 243b odst. 5, 2 věty o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

V posuzovaném případě je zřejmé, že dovolatel vzal podání ze dne 11. 10. 2005 dovolání zcela zpět.

Nejvyšší soud proto s ohledem na uvedené rozhodl tak, že dovolací řízení podle ust. § 243b odst. 5, 2 věty o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 243b odst. 5, 1 věty o.s.ř. v návaznosti na ust. § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věta první o.s.ř., s ohledem na to, že žalobce po procesní stránce zavinil zastavení dovolacího řízení tak, že je povinen nahradit žalované na odměně advokátky celkem částku 1.025,- Kč (§ 2 ods.t 1, § 7 písm. d/, § 10 odst. 3, § 15 ve spojení s § 14 odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhl. č. 484/2000 Sb., § 2 odst. 1 a § 13 odst. 1 a 3 vyhl. č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. října 2005

JUDr. Ing. Jan H u š e k , v. r.

předseda senátu