26 Cdo 2160/2006
Datum rozhodnutí: 26.09.2007
Dotčené předpisy:

26 Cdo 2160/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobce m. V., proti žalovaným 1) J. S., a 2) J. S., o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu ve Vyškově pod sp. zn. 4 C 244/2003, o dovolání 1) žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 17. srpna 2005, č.j. 19 Co 24/2005-54, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud ve Vyškově (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 30. 6. 2003, č.j. 4 C 244/2003-34, přivolil k výpovědi z nájmu žalovaných k bytu , v 1. podlaží domu na ulici A. ve V., sestávajícímu ze 2 pokojů, kuchyňského koutu a příslušenství, určil, že nájemní poměr žalovaných skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, uložil povinnost žalovaným a Š. M. a E. M., případně i dalším osobám, které s žalovanými bydlí , byt vyklidit do 15 dnů po zajištění přístřeší (výrok I.); dále rozhodl o nákladech řízení (výrok II.).


K odvolání první žalované Krajský soud v Brně (soud odvolací) rozsudkem ze dne 17. 8. 2005, č.j. 19 Co 24/2005-54, změnil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku I. ve věci samé v části týkající se vyklizení bytu tak, že žalovaní 1) a 2) jsou povinni byt vyklidit a vyklizený předat žalobci po uplynutí výpovědní lhůty do 15 dnů po zajištění přístřeší, potvrdil ho ve výroku I. ve věci samé v části, kterou bylo přivoleno k výpovědi z nájmu bytu dané žalovaným 1) a 2), a v části vymezující běh výpovědní lhůty; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.


Proti rozsudku odvolacího soudu podala první žalovaná (nezastoupena advokátem) dovolání, v němž požaduje, aby soud přehodnotil její bytovou situaci především s ohledem na jejího nezletilého syna.


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.


Podle § 241 odst. 1 o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.), anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená


v § 21, § 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání (§ 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř.), popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b, anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).


Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.


Protože žalovaná, která je fyzickou osobou, nebyla zastoupena advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sama měla právnické vzdělání, byla vyzvána usnesením soudu prvního stupně ze dne 3. 2. 2006, č.j. 4 C 244/2003-62, aby si ve stanovené lhůtě 30 dnů od doručení usnesení zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání. Byla taktéž poučena o následcích nesplnění této výzvy a o možnosti požádat o ustanovení zástupce z řad advokátů.


Žalovaná na výzvu nereagovala a advokáta si pro dovolací řízení nezvolila přesto, že jí citované usnesení bylo doručeno do vlastních rukou dne 9. 2. 2006 (viz doručenka na č.l. 63 spisu).


Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes soudem prvního stupně provedené opatření do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.


Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci nevznikly v dovolacím řízení prokazatelné výlohy, na jejichž náhradu by jinak měl proti dovolatelce právo.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. září 2007


Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.


předsedkyně senátu