26 Cdo 2158/2010
Datum rozhodnutí: 18.01.2011
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř.
26 Cdo 2158/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobkyně H. P., proti žalovanému Bytovému družstvu, Pabláskova 20/22, se sídlem České Budějovice, Pabláskova 20, zastoupenému JUDr. Olgou Strakovou, advokátkou se sídlem České Budějovice, Radniční 7a, o určení neplatnosti nájemní smlouvy, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 30 C 95/2008, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 16. června 2009, č. j. 8 Co 1358/2009-104, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Českých Budějovicích (soud odvolací) rozsudkem ze dne 16. 9. 2009, č. j. 8 Co 1358/2009-104, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Českých Budějovicích (soudu prvního stupně) ze dne 15. 10. 2008, č. j. 30 C 95/2008-49, jímž byla zamítnuta žaloba o určení neplatnosti nájemní smlouvy, uzavřené mezi účastníky dne 16. 2. 1999, a rozhodnuto o nákladech řízení; dále odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu i soudu prvního stupně podala žalobkyně (nezastoupena advokátem) dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.), anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, § 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. b/ o. s. ř.), popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o. s. ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b, anebo v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o. s. ř.).

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 věty první a třetí o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Dovolatelka požádala o ustanovení advokáta pro dovolací řízení, její žádost však byla usnesením soudu prvního stupně ze dne 14. 10. 2009, č. j. 30 C 95/2008-155, ve spojení s usnesením odvolacího soudu ze dne 25. 2. 2010, č. j. 8 Co 3273/2009-176, zamítnuta. Následně byla usnesením soudu prvního stupně ze dne 20. 4. 2010, č. j. 30 C 95/2008-181, vyzvána, aby si ve lhůtě třiceti dnů zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání s tím, že nevyhoví-li této výzvě, bude dovolací řízení zastaveno. Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka dosud neodstranila.

Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla, přes soudem prvního stupně provedená opatření, ve stanovené lhůtě (ani do dnešního dne) splněna.
.
Navíc v části, v níž dovolatelka napadala rovněž rozsudek soudu prvního stupně, je dána funkční nepříslušnost Nejvyššího soudu k projednání dovolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně, která představuje neodstranitelný nedostatek podmínky řízení.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedených podmínek řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 1 věty první a odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. a o skutečnost, že žalovanému nevznikly (podle obsahu spisu) v dovolacím řízení náklady, na jejichž náhradu by jinak měl proti dovolatelce právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek

V Brně 18. ledna 2011
Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.
předsedkyně senátu