26 Cdo 2157/2005
Datum rozhodnutí: 18.10.2005
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 2157/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Roberta Waltra a JUDr. Miroslava Feráka v právní věci žalobce statutárního města B., zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1) J. C. a 2) B. C., o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 52 C 275/2002, o dovolání 1) žalované proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 6.4.2005, č.j. 19 Co 127/20004-63, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 6.4.2005, č.j. 19 Co 127/2004-63, změnil rozsudek soudu prvního stupně ve věci přivolení k výpovědi z nájmu bytu ve výroku III. a v ostatních výrocích rozhodnutí potvrdil a dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Dovoláním ze dne 4.7.2005 napadla první žalovaná výše uvedený rozsudek odvolacího soudu a zejména v něm uvedla, že žádá soud o humánnější řešení věci, než je vystěhování rodiny se třemi dětmi. Uvedla, že chce najít východisko jak situaci vyřešit a poprosila o náhradní byt nižší kategorie s nižším nájemným.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.), anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, 21b, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. b) o.s.ř.), popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání nebo je alespoň nedoložila), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno s výjimkou rozhodnutí o zastavení řízení pro neodstranění nedostatku podmínky řízení vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože z dovolání první žalované ze dne 4.7.2005 nevyplývá, že bylo sepsáno advokátem, popř. další osobou uvedenou v ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř. a dovolatelka taktéž nedoložila ani své právnické vzdělání, byla vyzvána usnesením soudu prvního stupně ze dne 14.7.2005, č.j. 52 C 275/2002-70, aby si ve lhůtě deseti dnů zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; současně byla soudem poučena o tom, že pokud této výzvě nevyhoví ve stanovené lhůtě, bude řízení zastaveno. Rovněž bylo poučena o možnosti požádat o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce z řad advokátů.

První žalovaná na výzvu soudu ve stanovené lhůtě nereagovala.

Z výše uvedeného je zřejmé, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o.s.ř., nebyla po výzvě soudu prvního stupně splněna.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Rozhodnutí o nákladech řízení vychází z toho, že žalobci nevznikly žádné náklady řízení, na jejichž úhradu by měl jinak právo proti prvé žalované, která procesně zavinila zastavení dovolacího řízení (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta první o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. října 2005

JUDr. Ing. Jan H u š e k , v.r.

předseda senátu