26 Cdo 213/2005
Datum rozhodnutí: 30.03.2005
Dotčené předpisy:
26 Cdo 213/2005

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobců a) Ing. Z. V., b) RNDr. K. V., obou zastoupených advokátkou, proti žalované Ing. M. P., o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 4 C 158/2001, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. února 2004, č.j. 12 Co 724/2003-113, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobcům oprávněným společně a nerozdílně na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 1.290,- Kč k rukám advokátky, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 5 (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 8. 4. 2003, č.j. 4 C 158/2001-95, přivolil k výpovědi žalobců dané žalované z nájmu bytu o třech pokojích a kuchyni s příslušenstvím č.1222/12 (dříve č. 11) ve třetím poschodí domu čp. 1212 v P., Z. 3 (dále jen předmětný byt nebo byt ); současně rozhodl, že nájemní poměr žalované skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty a zavázal žalovanou byt vyklidit a předat žalobcům do 15 dnů po uplynutí výpovědní lhůty. O nákladech řízení rozhodl tak, že uložil žalované nahradit žalobcům částku 5.550,- Kč.

K odvolání žalované Městský soud v Praze (odvolací soud) rozsudkem ze dne 17. 2. 2004, č.j. 12 Co 724/2003-113, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně a přiznal žalobcům proti žalované náklady odvolacího řízení ve výši 4.610,- Kč.

Rozsudek odvolacího soudu napadla žalovaná (zastoupena advokátkou) včasným dovoláním, jehož přípustnost opřela o ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., a v němž uplatnila jako dovolací důvod nesprávné právní posouzení věci.

Podáním došlým soudu dne 4. 11. 2004 vzala žalovaná dovolání zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř vezme-li dovolatel dovolání zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud řízení v dané věci zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení dovolací soud rozhodl podle ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a zavázal žalovanou, která procesně zavinila zastavení dovolacího řízení nahradit žalobcům náklady dovolacího řízení, které jim vznikly v souvislosti s podáním vyjádření k dovolání prostřednictvím advokátky. Tyto náklady sestávají z odměny advokátky žalobců v částce 1.140,- Kč (§ 2 odst. 1, § 7 písm. d/ ve spojení s § 10 odst. 3, § 17 odst. 2, § 14 odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a z paušální částky náhrad hotových výdajů ve výši 2 krát 75,- Kč, jež stojí vedle odměny (srov. § 2 odst. 1, § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. března 2005

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.

předsedkyně senátu