26 Cdo 2110/2006
Datum rozhodnutí: 25.10.2007
Dotčené předpisy:

26 Cdo 2110/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobkyně m. č. P. , zastoupené advokátkou, proti žalované M. D., o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 8 C 127/2002, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. září 2005, č. j. 30 Co 132/2005-183, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Obvodní soud pro Prahu 8 (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 9. 2. 2004, č.j. 8 C 127/2002-67, přivolil k výpovědi z nájmu žalované k bytu, I. kategorie, o velikosti 3+kk s příslušenstvím, ve 13. podlaží domu , ulice R., v P. , k.ú. B., určil, že nájem bytu skončí uplynutím tříměsíční lhůty a uložil žalované byt vyklidit po uplynutí výpovědní lhůty do 15 dnů od poskytnutí náhradního ubytování; současně rozhodl o nákladech řízení.


Městský soud v Praze (soud odvolací) rozsudkem ze dne 20. 9. 2005, č. j. 30 Co 132/2005-183, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.


Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná (nezastoupena advokátem) dovolání.


Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání zastoupen advokátem (případně notářem), jímž musí být také dovolání sepsáno. Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Jak vyplývá z ustanovení § 241 odst. 4 o.s.ř., požadavek povinného zastoupení není naplněn jen tím, že si dovolatel zvolí zástupcem advokáta (popř. je mu ustanoven soudem). Součástí povinného zastoupení je i to, že dovolání musí být sepsáno tímto advokátem. Jestliže si dovolatel zvolí advokáta (popř. jestliže je mu advokát ustanoven soudem) až poté, co dovolatel sám podal dovolání, je nezbytné ke splnění požadavku povinného advokátního zastoupení, aby advokát již učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním či se s původním podáním alespoň písemně nebo ústně do protokolu ztotožnil (srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 5. 1999, sp.zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné pod číslem 64 v časopise Soudní judikatura 6/2000). Pokud se tak nestane, podmínka povinného advokátního zastoupení není splněna.


Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.


V posuzované věci žalovaná podala dne 19. 1. 2006 dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, které doplnila podáními ze dne 24. 4. 2006 a ze dne 18. 6. 2006, a podáním ze dne 30. 1. 2006 požádala o ustanovení právního zástupce z řad advokátů. Soud prvního stupně jí usnesením ze dne 10. 2. 2006, č. j. 8 C 127/2002-198, ustanovil pro dovolací řízení zástupcem advokáta P. K. se sídlem v P. Jmenovaný advokát přípisem ze dne 6. 3. 2006 dal na vědomí soudu prvního stupně, že žalované zaslal žádost o poskytnutí součinnosti za účelem doplnění dovolání; z obsahu spisu se nepodává, že by žalovaná této žádosti vyhověla. Přípisem ze dne 30. 5. 2006 soud prvního stupně vyzval žalovanou, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení písemně sdělila, zda na podaném dovolání trvá; na tuto výzvu žalovaná reagovala přípisem ze 18. 6. 2006 s tím, že na podaném dovolání trvá; nicméně toto dovolání nebylo sepsáno advokátem a tento je do dnešního dne nenahradil, nedoplnil a ani se s ním neztotožnil.


Vzhledem k tomu, že se i přes opatření provedená soudem prvního stupně nepodařilo odstranit nedostatek podmínky povinného advokátního zastoupení, nezbylo, než řízení o dovolání zastavit (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř., za situace, kdy žalobci podle obsahu spisu nevznikly v této fázi řízení žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl vůči žalované právo.


Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 25. října 2007


Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.


předsedkyně senátu