26 Cdo 2100/2004
Datum rozhodnutí: 06.10.2004
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 2100/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Roberta Waltra ve věci žalobce města K. V., zastoupeného advokátkou, proti žalované P. M., o vyklizení bytu, o žalobě žalované na obnovu řízení o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 17 C 119/2003, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. prosince 2003, č. j. 11 Co 636/2003-113, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Karlových Varech (soud prvního stupně) usnesením ze dne 25. září 2003, č. j. 17 C 119/2003-79, odmítl podání žalované ze dne 14. 3. 2003 ve znění podání z 3. 6. 2003, podání z 9. 7. 2003, podání z 20. 7. 2003 a podání z 22. 8. 2003, kterým se žalovaná domáhala povolení obnovy řízení vedeného u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 17 C 10/2002 a poté vydání rozsudku, kterým by žaloba žalobce byla zamítnuta, žalobce byl povinen vrátit byt č. 2, K. V. S. R. do užívaní za podmínek, které sliboval bývalý náměstek Ing. J. M., Ing. S. H. vedoucí odboru Majetku a hospodářství, zaměstnanci realitní kancelář R. a vyvěšovací karta (nejen žalované), že nemovitost nebude do jednoho roku privatizována, v případě, že nemovitost nebude do jednoho roku privatizována bude výherce (nájemce) platit nájemné ve výši regulovaného nájemného , a rozhodl o nákladech řízení účastníků.

K odvolání žalované Krajský soudu v Plzni jako soud odvolací usnesením ze dne 30. prosince 2003, č. j. 11 Co 636/2003-113, citované usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.

Žalovaná nezastoupena advokátem dne 10. května 2004 podala k poštovní přepravě a dne 11. května 2004 Nejvyššímu soudu České republiky doručila podání, které lze podle jeho obsahu (§ 41 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dále jen o.s.ř. ) považovat za dovolání proti uvedenému usnesení odvolacího soudu. Z důvodů v něm uvedených vyjádřila nesouhlas s usnesením odvolacího soudu.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.) a je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. b/ o.s.ř.). Ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a (o.s.ř.), jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).

Povinné advokátní zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože dovolatelka nebyla při podání dovolání zastoupena advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sama měla právnické vzdělání, byla usnesením soudu prvního stupně ze dne 29. června 2004, č. j. 17 C 119/2003-123, vyzvána, aby si ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení zvolila pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání proti usnesení odvolacího soudu. Současně byla poučena, že dovolací řízení bude zastaveno, nepředloží-li v poskytnuté lhůtě plnou moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání. Usnesení s výzvou bylo dovolatelce doručeno dne 11. srpna 2004, avšak na uvedenou výzvu nikterak nereagovala, přičemž do současné doby zvláštní podmínku dovolacího řízení v podobě povinného advokátního zastoupení nesplnila.

Z výše uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes provedené opatření soudem prvního stupně do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

O nákladech řízení účastníků bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř.; bylo přitom vzato v úvahu, že žalobci žádné náklady v dovolacím řízení nevznikly.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. října 2004

JUDr. Miroslav Ferák, v. r.

předseda senátu