26 Cdo 21/2015
Datum rozhodnutí: 20.01.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 241a odst. 2 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 241a odst. 3 o. s. ř. ve znění do 31.12.2013, § 241a odst. 5 o. s. ř. ve znění do 31.12.201326 Cdo 21/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zbyňkem Polednou v exekuční věci oprávněné AB CREDIT a. s. se sídlem v Praze 4, Na Pankráci č. 1658, IČO 40522610, proti povinné Ing. I. K. , P., zastoupené Mgr. Janem Švárou, advokátem se sídlem v Praze 2, Karlovo náměstí č. 288/17, pro 140.301,35 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4, sp. zn. 66 Nc 516/2008, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. srpna 2013, č. j. 69 Co 331, 332/2012-153, takto:

Dovolání se odmítá . Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Nejvyšší soud České republiky dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 8. 2013, č. j. 69 Co 331, 332/2012-153, podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) dále jen o. s. ř. , odmítl, neboť dovolání nesplňuje obligatorní náležitosti dovolání uvedené v ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř., když především neobsahuje údaj o tom, v čem přesně dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání. V dovolání je toliko uvedeno, že dovolatelce byl jejím právním zástupcem poskytnut výklad k ustanovení § 237 o. s. ř. , aniž by bylo specifikováno, proč by podle zmíněného ustanovení mělo být dovolání považováno za přípustné. Dovolání povinné navíc neobsahuje vymezení dovolacího důvodu způsobem uvedeným v ustanovení § 241a odst. 3 o. s. ř. K obsahu podání ze dne 23. 10. 2013, doručenému Obvodnímu soudu pro Prahu 4 dne 4. 11. 2013, a k obsahu podání ze dne 23. 10. 2013, doručenému Obvodnímu soudu pro Prahu 4 dne 14. 11. 2013, dovolací soud nemohl přihlédnout, neboť tato podání učinila dovolatelka, nikoliv její právní zástupce, i když v případě obou podání v době jejich sepsání již byla zastoupena advokátem (srov. ustanovení § 241a odst. 5 o. s. ř.). V dovolacím řízení proto nelze pro uvedené nedostatky pokračovat.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. ledna 2015
JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu