26 Cdo 209/2008
Datum rozhodnutí: 28.01.2009
Dotčené předpisy:

26 Cdo 209/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Marie Vokřinkové a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobkyně R. K., zastoupené advokátem, proti žalovanému L. Š., zastoupenému advokátem, o vyklizení bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 19 C 247/2004, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12. června 2007, č. j. 55 Co 160/2007-55, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Obvodní soud pro Prahu 4 (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 6. 12. 2006, č.j. 19 C 247/2004-32, výrokem pod bodem I. zamítl žalobu, aby žalovanému byla uložena povinnost vyklidit a vyklizený předat žalobkyni do tří dnů od právní moci rozsudku byt č. 18 v 6. poschodí domu č.p. 885, Imrychova ulice, P. (dále jen předmětný byt , resp. byt ), a rozhodl o nákladech řízení (výrok II.).


K odvolání žalobkyně Městský soud v Praze (soud odvolací) rozsudkem ze dne 12. 6. 2007, č.j. 55 Co 160/2007-55, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil (výrok I.) a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (výrok II.).


Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně včasné dovolání.


Žalovaný se k podanému dovolání nevyjádřil.


Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 16. 12. 2008 vzala žalobkyně dovolání v celém rozsahu zpět.


Podle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.


Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud řízení v dané věci zastavil.


Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalovanému v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl právo vůči žalobkyni, která zavinila zastavení dovolacího řízení.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. ledna 2009


JUDr. Miroslav F e r á k, v. r.


předseda senátu