26 Cdo 2088/2014
Datum rozhodnutí: 04.06.2014
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.26 Cdo 2088/2014
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou v exekuční věci oprávněné PROFI CREDIT Czech, a. s. , se sídlem v Praze 1, Klimentská 1216/46, IČO 61860069, zastoupené JUDr. Kateřinou Perthenovou, advokátkou se sídlem v Hradci Králové, Velké náměstí 135/19, proti povinnému E. U. , pro 144.580,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně pod sp. zn. 31 EXE 876/2013, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. října 2013, č. j. 9 Co 809/2013-47, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Ostravě (odvolací soud) usnesením ze dne 30. 10. 2013, č. j. 9 Co 809/2013-47, potvrdil usnesení Okresního soudu ve Vsetíně (soud prvního stupně) ze dne 29. 8. 2013, č. j. 31 EXE 876/2013-36, jímž byl zamítnut návrh povinného na zastavení exekuce a rozhodnuto o náhradě nákladů řízení.
Proti usnesení odvolacího soudu podal povinný (nezastoupen advokátem) včasné podání, které je podle svého obsahu (§ 41 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 /čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb./, dále jen o. s. ř. ) dovoláním.
Nejvyšší soud jako soud dovolací shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), nejsou však dány podmínky pro jeho věcné projednání.
Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. neplatí mimo jiné tehdy, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., advokátem nebo notářem.
Povinné advokátní zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá podle obsahu spisu právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Protože povinný nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 2. 12. 2013, č. j. 31 EXE 876/2013-56, vyzván, aby si ve lhůtě dvou měsíců od doručení usnesení zvolil pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Dostalo se mu rovněž poučení, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li výzvě řádně a včas vyhověno. Výzva mu byla doručena dne 2. 12. 2013, zástupce si však nezvolil, a ani nepožádal o jeho ustanovení.
Zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o. s. ř. tak nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně do současné doby splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243b a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. června 2014
JUDr. Pavlína Brzobohatá předsedkyně senátu