26 Cdo 2074/2009
Datum rozhodnutí: 21.04.2011
Dotčené předpisy: § 107 odst. 1 o. s. ř., § 107 odst. 5 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř., § 175h odst. 2 o. s. ř.
26 Cdo 2074/2009


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobců: 1) Mgr. M. H. a 2) Mgr. O. H. , zastoupených Mgr. Petrem Mikešem, advokátem se sídlem v Hradci Králové, Velké nám. 135/19, proti žalované M. K. , posledně bytem v Praze 8, V Zahrádkách 842/16, o zaplacení 111.995,- Kč s přísl., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 25 C 101/2005, o dovolání žalobců proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 2. prosince 2008, č. j. 21 Co 375/2008-222, takto: I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í : Městský soud v Praze jako soud odvolací k odvolání žalované rozsudkem z 2. 12. 2008, č. j. 21 Co 375/2008-222, změnil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 8 (dále soud prvního stupně ) ze 7. 9. 2007, č. j. 25 C 101/2005-191, ve znění opravného usnesení z 28. 1. 2008, č. j. 25 C 101/2005-206, tak, že zamítl žalobu, aby žalované bylo uloženo zaplatit žalobcům částku 111.995,- Kč s přísl., a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů.

Proti rozsudku odvolacího soudu podali žalobci dovolání. Protože jde o rozsudek vydaný před 1. 7. 2009, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací projednal dovolání a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 7/2009 Sb. (čl. II, bod 12. tohoto zákona) dále o.s.ř. , a § 243c odst. 2 občanského soudního řádu ve znění uvedené novely.

V průběhu dovolacího řízení bylo zjištěno, že žalovaná 10. 10. 2009 zemřela a že soud prvního stupně usnesením z 1. 4. 2010, č. j. 20 D 1255/2009-31, řízení o dědictví zastavil podle § 175h odst. 2 o.s.ř., neboť zůstavitelka zanechala majetek pouze nepatrné hodnoty, který byl vydán jejímu vnukovi, jenž se postaral o její pohřeb.

Podle § 107 odst. 1 věty první o.s.ř. jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Podle odst. 5 věty první neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví. Ustanovení § 107 o.s.ř. platí přiměřeně pro řízení u dovolacího soudu (srov. § 243c odst. 1 o.s.ř.).

Vzhledem k tomu, že dědické řízení bylo zastaveno a nebylo zjištěno, že by zemřelá zanechala majetek větší než nepatrné hodnoty (§ 175h odst. 2 o.s.ř.), takže nemá žádného právního nástupce, neumožňuje povaha věci v dovolacím řízení pokračovat. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 107 odst. 5 věty první o.s.ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř. Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. V Brně dne 21. dubna 2011 JUDr. Marie Rezková, v. r.
předsedkyně senátu