26 Cdo 2074/2001
Datum rozhodnutí: 20.12.2001
Dotčené předpisy: § 243b odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 2074/2001

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce H. m. P., proti žalovanému M. E., o zaplacení 60.830,- Kč a zaplacení smluvní pokuty 47.318,60 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 12 C 108/2000, o dovolání žalované proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. ledna 2001, č.j. 14 Co 3/2001-69, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 17. ledna 2001, č.j. 14 Co 3/2001-69, odmítl jako opožděné odvolání žalovaného proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 9 (soudu I. stupně) ze dne 10. října 2000, č.j. 12 C 108/2000-47, jímž tento soud výrokem I. připustil změny žaloby provedené podáními žalobce ze dne 20.5.1999, ze dne 28.4.1999 a ze dne 18.5.2000; výrokem II. určil žalovanému povinnost zaplatit žalobci 112.278,- Kč s 15% úrokem z prodlení ročně z částky 9.370,- Kč od 30.9.1996 do zaplacení, z částky 25.550,- Kč od 30.6.1997 do zaplacení, z částky 25.550,- Kč od 30.6.1998 do zaplacení a z částky 4.130,- Kč od 28.2.1999 do zaplacení a náklady řízení, to vše do 15 dnů od právní moci rozsudku; výrokem III. žalobu částečně zamítl, a to ohledně návrhu, aby žalovaný byl uznán povinným zaplatit žalobci další 3% úroky z prodlení. Odvolacím soudem bylo současně rozhodnuto o nákladech odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu, které nabylo právní moci dne 12. února 2001, podal žalovaný dovolání, které bylo dne 19. března 2001 doručeno soudu I. stupně.

Soud I. stupně usnesením ze dne 21.3.2001 vyzval žalovaného, aby ve stanovené lhůtě odstranil vady dovolání, t.j. nedostatek povinného zastoupení advokátem, včetně předložení dovolání sepsaného advokátem.

Podáním ze dne 17. července 2001, doručeným soudu I. stupně dne 18. července 2001, vzal žalovaný dovolání zcela zpět se zdůvodněním, že se rozhodl dlužnou částku zaplatit.

Podle části dvanácté (Přechodná a závěrečná ustanovení), hlavy první (Přechodná ustanovení k části první), bodu 17. zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vydaným přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. před 1. lednem 2001) nebo vydaným po řízení provedeném podle dosavadních právních předpisů se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li napadené rozhodnutí vydáno dne 17.1.2001 s tím, že řízení bylo provedeno podle dosavadních předpisů, dovolací soud dovolání projednal a o něm rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 30/2000 Sb. (dále opět jen o.s.ř. ).

Podle § 243b odst. 4 věty druhé o.s.ř. vezme - li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vyplývá - li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, rozhodl dovolací soud v důsledku zpětvzetí dovolání tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Výrok o nákladech dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 4, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. a skutečností, že žalobci v řízení o dovolání žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl proti žalovanému právo, nevznikly.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. prosince 2001

JUDr. Michal Mikláš , v.r.

předseda senátu