26 Cdo 2072/2008
Datum rozhodnutí: 31.07.2008
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 2072/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Marie Vokřinkové a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobce s. m. K., zastoupeného advokátkou, proti žalovanému K. O., zastoupenému advokátem, o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 28 C 416/2005, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. října 2006, č. j. 11 Co 515/2006-50, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Karviné (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 3. listopadu 2005, č. j. 28 C 416/2005-15, uložil žalovanému povinnost vyklidit byt č. 1 o velikosti pokoje a příslušenství (dále jen předmětný byt resp. byt ) v domě č. p. 2835 na ul. Einsteinova v K. H. do 15-ti dnů od právní moci rozsudku (výrok I.) a rozhodl o nákladech řízení (výrok II.).

K odvolání žalovaného Krajský soud v Ostravě (soud odvolací) rozsudkem ze dne 4. října 2006, č.j. 11 Co 515/2006-50, rozsudek soudu prvního stupně změnil tak, že žalovaný je povinen vyklidit předmětný byt do tří měsíců od právní moci rozsudku; a dále rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů (výroky I. a II.).

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný včasné dovolání.

Podáním doručeným soudu prvního stupně dne 25. dubna 2008 vzal žalovaný dovolání zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud řízení v dané věci zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. a o skutečnost, že žalobci v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měl právo vůči žalovanému, který zavinil zastavení dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. července 2008

Doc. JUDr. Věra K o r e c k á , CSc.

předsedkyně senátu