26 Cdo 201/2014
Datum rozhodnutí: 25.02.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.26 Cdo 201/2014
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudkyň JUDr. Jitky Dýškové a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., v exekuční věci oprávněné Raiffeisenbank, a. s. , se sídlem v Praze 4, Hvězdova 1716/2b, IČO 49240901, zastoupené JUDr. Petrem Maškem, advokátem se sídlem v Praze 9, Boušova 792, adresa pro doručení Praha 3, Husitská 63, proti povinné D. L. , O., pro 903,35 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 92 EXE 13023/2010, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. července 2013, č. j. 9 Co 174/2013-78, takto:

Dovolání povinné se odmítá .
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 18. 7. 2013, č. j. 9 Co 174/2013-78, potvrdil usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 20. 11. 2012, č. j. 92 EXE 13023/2010-50, jímž soud prvního stupně zamítl návrh povinné na zastavení exekuce nařízené k uspokojení pohledávky oprávněné ve výši 903,35 Kč s úrokem z prodlení ve výši 29% z této částky od 7. 4. 2010 do zaplacení, nákladů předcházejícího řízení ve výši 13.716,- Kč a nákladů exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny.
Dovolání povinné proti usnesení odvolacího soudu Nejvyšší soud projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dále jen o. s. ř. ).
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Přípustnost dovolání nezakládá ani nesprávné poučení odvolacího soudu, že dovolání je přípustné (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 6. 2002, sp. zn. 29 Odo 425/2002, uveřejněné pod číslem 51/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Nejvyšší soud proto dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 25. února 2014
JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu