26 Cdo 1991/2010
Datum rozhodnutí: 22.09.2010
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění do 30.06.2009, § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění do 30.06.2009
26 Cdo 1991/2010

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., ve věci žalobkyně J. L., proti žalované B. K. , zastoupené JUDr. Ivanem Truhlářem, advokátem se sídlem v Jílovišti, Klínec 79, o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 48 C 320/2007, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. března 2009, č. j. 29 Co 535/2008-54, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně (nezastoupena advokátem) dne 7. července 2009 doručila Obvodnímu soudu pro Prahu 4 (soudu prvního stupně) podání, které lze s přihlédnutím k jeho obsahu (§ 41 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 7/2009 Sb.) považovat za dovolání proti potvrzujícímu rozsudku Městského soudu v Praze (odvolacího soudu) ze dne 10. března 2009, č. j. 29 Co 535/2008-54. V podání vyjádřila nesouhlas s uvedeným rozhodnutím.

Podle čl. II bodu 12 věty první zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. před 1. červencem 2009) se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů. Bylo-li napadené rozhodnutí vydáno dne 10. března 2009, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací dovolání projednal a o něm rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 7/2009 Sb. (dále opět jen o. s. ř. ).

Nejvyšší soud shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. neplatí mimo jiné tehdy, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř., advokátem nebo notářem.

Povinné advokátní zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá podle obsahu spisu právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Jelikož žalobkyně, která je fyzickou osobou, nebyla zastoupena advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sama měla právnické vzdělání, byla vyzvána usnesením soudu prvního stupně ze dne 10. července 2007, č. j. 48 C 320/2007-63, aby si ve stanovené lhůtě deseti dnů zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; současně byla poučena o možnosti požádat soud v uvedené lhůtě o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Dostalo se jí rovněž poučení, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li výzvě řádně a včas vyhověno. Usnesení s výzvou bylo žalobkyni doručeno (obálkou III. viz § 2 instrukce ministerstva spravedlnosti ze dne 27. května 2009, č. j. 58/2009-OD-Org., uveřejněné pod č. 10., ročník 2009 Sbírky instrukcí a sdělení ministerstva spravedlnosti České republiky) dne 29. července 2009. V návaznosti na uvedenou výzvu žalobkyně podáním doručeným soudu prvního stupně dne 28. srpna 2009 požádala o ustanovení advokáta soudem. Usnesením soudu prvního stupně ze dne 6. listopadu 2009, č. j. 48 C 320/2007-69, doručeným žalobkyni opět obálkou III. dne 27. listopadu 2009, byl její návrh na ustanovení zástupce pro dovolací řízení zamítnut. Následně soud prvního stupně usnesením ze dne 15. února 2010, č. j. 48 C 320/2007-72, žalobkyni opětovně vyzval, aby si ve stanovené lhůtě deseti dnů ode dne doručení usnesení zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala řádné dovolání; současně jí poučil již shora uvedeným způsobem. Ačkoli usnesení bylo žalobkyni doručeno (opět obálkou III.) dne 24. února 2010 (§ 50 odst. 1 o. s. ř.), dosud uvedené výzvě nevyhověla.

Zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. a o skutečnost, že žalované nevznikly v dovolacím řízení prokazatelné výlohy, na jejichž náhradu by jinak měla proti žalobkyni právo.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný
V Brně dne 22. září 2010
JUDr. Miroslav Ferák, v. r.
předseda senátu