26 Cdo 1975/2006
Datum rozhodnutí: 15.02.2007
Dotčené předpisy:

26 Cdo 1975/2006


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Ing. Jana Huška ve věci žalobkyně městské části P. 8, zastoupené advokátkou, proti žalovanému P. M., zastoupenému advokátkou, o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 10 C 305/2002, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. září 2005, č.j. 30 Co 272/2005-97, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 1.025,- Kč, k rukám advokátky, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.


O d ů v o d n ě n í :


Městský soud v Praze (soud odvolací) rozsudkem ze dne 6. 9. 2005, č.j. 30 Co 272/2005-97, potvrdil rozsudek ze dne 18. 1. 2005, č.j. 10 C 305/2002-72, kterým Obvodní soud pro Prahu 8 (soud prvního stupně) přivolil k výpovědi z nájmu žalovaného k bytu č. 9 o velikosti 0 + 1 s příslušenstvím, ve 3. podlaží domu č.p. 886 v ulici Novákových 33 v P. 8 L., určil, že nájemní poměr skončí uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty, žalovanému uložil povinnost byt vyklidit a vyklizený předat žalobkyni do 15 dnů po zajištění přístřeší a rozhodl o nákladech řízení účastníků; dále odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.


Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný včasné dovolání, v němž namítl, že rozhodnutí odvolacího soudu vychází ze skutkového zjištění, které nemá oporu v provedeném dokazování podle obsahu spisu, že řízení je postiženo jinou vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, a že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci; navrhl, aby rozsudek odvolacího soudu byl zrušen a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení.


Žalobkyně ve svém dovolacím vyjádření vyvracela uplatněné dovolací námitky a ztotožnila se s rozhodnutími soudů obou stupňů.


Podáním ze dne 5. 6. 2006 (učiněným telefaxem), které bylo včas písemně doplněno, vzal žalovaný v plném rozsahu dovolání zpět a požádal o vrácení soudního poplatku z dovolání.


Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.), proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.


Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a je odůvodněn tím, že žalovaný, který zavinil zastavení dovolacího řízení, je povinen zaplatit žalobkyni náklady dovolacího řízení vzniklé v souvislosti s podáním vyjádření k dovolání prostřednictvím advokáta. Tyto náklady sestávají z odměny advokáta v částce 950,- Kč (§ 2 odst. 1, § 7 písm. d/ ve spojení s ustanovením § 10 odst. 3, § 15 ve spojení s § 14 odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění účinném do 31. 8. 2006) a z paušální částky náhrad hotových výdajů ve výši 75,- Kč (srov. § 2 odst. 1, § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění účinném do 31. 8. 2006).


K rozhodnutí o vrácení soudního poplatku je věcně příslušný soud, který rozhodl o věci v prvním stupni (srov. § 3 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 15. února 2007


Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.


předsedkyně senátu