26 Cdo 1973/2015
Datum rozhodnutí: 16.12.2015
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201326 Cdo 1973/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Aleše Zezuly a JUDr. Jitky Dýškové v exekuční věci oprávněné CESARO spol. s r o. , sídlem v Brně - Horních Heršpicích, Pražákova 661/36a, identifikační číslo osoby 41196589, zastoupené Mgr. Petrem Pytlíkem, advokátem se sídlem v Praze 8 - Karlíně, Thámova 181/20, proti povinnému P. J. , L., pro 340 278 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 43 EXE 21171/2012, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. listopadu 2014, č. j. 11 Co 604/2014-73, takto:
I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :
Dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 12. 11. 2014, č. j. 11 Co 604/2014-73, který potvrdil usnesení Okresního soudu v Mostě ze dne 9. 7. 2014, č. j. 43 EXE 21171/2012-57, o odmítnutí námitek povinného proti příkazu k úhradě nákladů exekuce (příkazem ze dne 7. 4. 2014 pod č. j. 134 EX 15460/12-131, určil soudní exekutor Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň - město, náklady exekuce částkou 20 908,80 Kč), není přípustné podle § 238 odst. 1 písm. d) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, dále jen o. s. ř. (srov. část první, čl. II., bod 7. přechodných ustanovení zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II., bod 2. přechodných ustanovení zákona č. 293/2013 Sb.), neboť napadeným výrokem bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50 000 Kč (plnění představují shora uvedené náklady exekuce srov. rovněž usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. července 2015, sp. zn. 30 Cdo 2449/2015, uveřejněné na webových stránkách Nejvyššího soudu); za této situace se dovolací soud nezabýval podmínkou obligatorního zastoupení dovolatele v dovolacím řízení (§ 241b odst. 2 věta za středníkem ve spojení s § 241 o. s. ř.).
Nejvyšší soud proto dovolání povinného podle § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.
Rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 16. prosince 2015

JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu