26 Cdo 1948/2010
Datum rozhodnutí: 19.10.2010
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009, § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009
26 Cdo 1948/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobce Ing. K. J. , proti žalovaným 1/ Zemědělské obchodní družstvo DELTA Štípa, družstvo ve zkratce ZOD DELTA Štípa, družstvo , se sídlem ve Zlíně Štípě, Za Dvorem 305, IČ: 48907227, a 2/ AGRODELTA, s.r.o. , se sídlem ve Zlíně Štípě, Za Dvorem 305, IČ: 25582844, zastoupeným JUDr. Milanem Francem, advokátem se sídlem ve Zlíně, Tř. T. Bati 180, o určení neplatnosti smlouvy o nájmu a o určení povinnosti platit přiměřené nájemné, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 11 C 209/2006, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně pobočky ve Zlíně ze dne 26. listopadu 2009, č. j. 60 Co 341/2009-168, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:

Okresní soud ve Zlíně (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 11. května 2009, č. j. 11 C 209/2006-132, výrokem I. zastavil řízení proti druhému žalovanému, výrokem II. zastavil řízení ve věci návrhu, že žalovaný je povinen platit tam uvedené nájemné a že nemá právo rozhodovat o způsobu rozdělení výnosů nájemného (výrok II.), výrokem III. zamítl návrh na určení neplatnosti tam specifikované smlouvy o nájmu pozemku, výrokem IV. zamítl návrh, že tam uvedený návrh smlouvy o nájmu pozemku je v rozporu s dobrými mravy, a výrokem V. rozhodl o nákladech řízení účastníků.

K odvolání žalobce Krajský soud v Brně pobočka ve Zlíně jako soud odvolací usnesením ze dne 26. listopadu 2009, č. j. 60 Co 341/2009-168, odmítl odvolání žalobce proti výrokům I., III. a IV. rozsudku soudu prvního stupně, změnil tento rozsudek v nákladovém výroku V. a rozhodl o nákladech odvolacího řízení účastníků.


Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce (nezastoupen advokátem) dovolání, v němž z důvodů tam specifikovaných vyjádřil nesouhlas s napadeným rozhodnutím.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění po novele provedené zákonem č. 7/2009 Sb. dále jen o. s. ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. neplatí mimo jiné tehdy, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř., advokátem nebo notářem.

Povinné advokátní zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.Protože žalobce nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 5. ledna 2010, č. j. 11 C 209/2006-177, vyzván, aby si ve lhůtě třiceti dnů zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; současně byl poučen o možnosti požádat soud v uvedené lhůtě o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Dostalo se mu rovněž poučení, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li výzvě řádně a včas vyhověno. Ačkoliv usnesení s výzvou bylo žalobci doručeno (obálkou III. viz § 2 instrukce ministerstva spravedlnosti ze dne 27. května 2009, č. j. 58/2009-OD-Org., uveřejněné pod č. 10., ročník 2009 Sbírky instrukcí a sdělení ministerstva spravedlnosti České republiky) dne 14. ledna 2010, výzvě doposud nevyhověl. V podáních doručených soudu prvního stupně ve dnech 24. ledna 2010, 31. ledna 2010, 5. února 2010 a 4. května 2010 pouze specifikoval důvody, pro něž si advokáta pro dovolací řízení nezvolil.

Z výše uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně do současné doby splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalovaným nevznikly v dovolacím řízení prokazatelné výlohy, na jejichž náhradu by jinak měli proti žalobci právo.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný
V Brně dne 19. října 2010 JUDr. Miroslav F e r á k, v. r. předseda senátu