26 Cdo 1892/2014
Datum rozhodnutí: 24.07.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř.26 Cdo 1892/2014 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Jitky Dýškové ve věci žalobce Zemědělského družstva "Agroholding" se sídlem v Bernarticích, se sídlem Bernartice č.p. 111, IČO 47151544, zastoupeného JUDr. Igorem Krajčíkem, advokátem se sídlem Horní Lipová 271, proti žalovaným 1) L. N. D. , P., a 2) L. H. T. , bytem tamtéž, zastoupeným JUDr. Vilémem Urbišem, advokátem se sídlem Bruntál, Dr. E. Beneše 21, o určení platnosti nájemní smlouvy, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 18 C 99/2011, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. listopadu 2013, č. j. 56 Co 605/2013-34, takto: I. Dovolání se odmítá.
II. Žalobce je povinen zaplatit žalovaným 1) a 2) oprávněným společně a nerozdílně na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 3.862,- Kč k rukám JUDr. Viléma Urbiše, advokáta se sídlem Bruntál, Dr. E. Beneše 21, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.
O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Šumperku (soud prvního stupně) usnesením ze dne 13. 8. 2013, č. j. 18 C 99/2011-27, ve spojení s opravným usnesením ze dne 3. 1. 2014, 18 C 99/2011-37, výrokem I. zastavil řízení a dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.) a že žalobci bude vrácen zaplacený soudní poplatek (výrok III.).
Krajský soud v Ostravě (odvolací soud) usnesením ze dne 29. 11. 2013, č. j. 56 Co 605/2013-34, rozhodnutí soudu prvního stupně změnil ve výroku II. o nákladech řízení tak, že žalobce je povinen zaplatit žalovaným 1) a 2) částku 9.583,- Kč a dále rozhodl tak, že žalobce je povinen zaplatit žalovaným na náhradě nákladů odvolacího řízení částku 2.783,- Kč.
Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce (zastoupen advokátem) včasné dovolání, které Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srov. článek II., bod 1. přechodných ustanovení zákona č. 404/2012 Sb., a část první, článek II. bod 2 zákona č. 293/12013 Sb. dále jen o. s. ř. ) odmítl pro nepřípustnost (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.), neboť napadeným usnesením bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč, které nelze označit pro účely posouzení přípustnosti dovolání za plnění ze vztahu ze spotřebitelské smlouvy, z pracovněprávního vztahu nebo z věci uvedené v § 120 o. s. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2013, sp. zn. 29 Cdo 1172/2013, uveřejněné pod č. 80/2013 Sbírky soudních rozhodnutích a stanovisek).
Bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 24. července 2014
Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc.
předsedkyně senátu