26 Cdo 1880/2013
Datum rozhodnutí: 14.11.2013
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř.26 Cdo 1880/2013 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., v právní věci žalobkyně Kooperativy pojišťovny, a. s., Vienna Insurance Group , se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/21, IČO: 471 16 617, proti žalované SIAD Czech, spol. s r. o. , se sídlem v Řepích, Doubravínova 330/25, IČO: 481 17 153, zastoupené JUDr. Petrem Fuxem, advokátem se sídlem v Mostě, Budovatelů 2957, o zaplacení částky 1.936.206,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 26 C 15/2007, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. února 2013, č. j. 8 Co 108/2010-236, takto:

I. Dovolání se odmítá .
II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalované na náhradě nákladů dovolacího řízení 19.796,- Kč k rukám JUDr. Petra Fuxe, advokáta se sídlem v Mostě, Budovatelů 2957, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.
O d ů v o d n ě n í :
Dovolání žalobkyně proti rozsudku odvolacího soudu, kterým změnil rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 9. 10. 2009, č. j. 26 C 15/2007-117, tak, že žalobu vůči žalované zamítl a rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů, Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 (ve spojení s § 243f odst. 3) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění od 1. 1. 2013 (dále jen o. s. ř. ) odmítl, neboť neobsahuje údaj o tom, v čem dovolatelka spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 - § 238a o. s. ř.), jenž je obligatorní náležitostí dovolání (srov. § 241a odst. 2 o. s. ř.), a v dovolacím řízení nelze pro tuto vadu pokračovat.
Má-li být dovolání přípustné proto, že se odvolací soud při svém rozhodování odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu , jde o způsobilé vymezení přípustnosti dovolání ve smyslu § 241a odst. 2 o. s. ř., jen je-li z dovolání zřejmé, od které konkrétní ustálené rozhodovací praxe se odvolací soud odchýlil při řešení právních otázek, na nichž jeho rozhodnutí spočívá a které jsou dovoláním napadeny (srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, které je - stejně jako další rozhodnutí Nejvyššího soudu - dostupné na webových stránkách Nejvyššího soudu). Takový údaj se však v dovolání nenachází. Způsobilým vymezením přípustnosti dovolání není ani uvedení právních otázek, jež (podle dovolatelky) odvolací soud nesprávně posoudil, neboť jde jen o vymezení dovolacího důvodu.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
Nesplní-li povinná dobrovolně, co jí ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněná podat návrh na exekuci (soudní výkon rozhodnutí).
V Brně dne 14. listopadu 2013 JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu