26 Cdo 188/2008
Datum rozhodnutí: 14.08.2008
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 188/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně

Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobců a) D. D.,

a b) A. D., proti žalovanému m. Č. T., zastoupenému advokátem, o zaplacení částky 23.524,- Kč, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 18 C 77/2006, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. srpna 2007, č.j. 11 Co 309/2007-76, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Karviné (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 18. 1. 2007, č.j. 18 C 77/2006-48, zamítl žalobu, aby byl žalovaný povinen zaplatit žalobcům, oprávněným společně a nerozdílně částku 23.524,- Kč; dále rozhodl o nákladech řízení.

K odvolání žalobců Krajský soud v Ostravě (soud odvolací) rozsudkem ze dne

8. 8. 2007, č.j. 11 Co 309/2007-76, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl

o nákladech odvolacího řízení.

Žalobci (nezastoupeni advokátem) v podání ze dne 17. 10. 2007, doručeném dne 19. 10. 2007, vyjádřili nesouhlas s rozsudkem odvolacího soudu (i soudu prvního stupně).

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobami k tomu oprávněnými účastníky řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.) a je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, § 21a, anebo v § 21b (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. b/ o.s.ř.). Ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř. neplatí také tehdy, je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a (o.s.ř.), jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b, anebo v § 26a odst. 3 (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).

Povinné advokátní zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzických osob, které podle obsahu spisu nemají právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože dovolatelé nebyli zastoupeni advokátem, byli usnesením soudu prvního stupně ze dne 25. 10. 2007, č.j. 18 C 77/2006-97, vyzváni, aby ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení uvedli, zda mají právnické vzdělání, a pokud tomu tak je, aby tuto skutečnost osvědčili; v případě, že právnické vzdělání nemají, aby si zvolili pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta, předložili jeho plnou moc a jeho prostřednictvím podali řádné (ve smyslu výzvy opravené a doplněné) dovolání proti rozsudku odvolacího soudu. Dostalo se jim rovněž poučení, že pro účely podání dovolání mohou u soudu prvního stupně požádat o ustanovení zástupce z řad advokátů, mají-li za to, že jsou u nich splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků. Současně byli poučeni o tom, že jejich dovolání bude odmítnuto, nebudou-li vady dovolání ve stanovené lhůtě odstraněny. Usnesení s výzvou bylo dovolatelům doručeno dne 1. 11. 2007. Na zmíněné usnesení žalobci reagovali dvěma přípisy doručenými soudu prvního stupně dne 12. 11. 2007, jimiž však nebyly uvedené nedostatky dovolání odstraněny.

Z výše uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1

a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá situaci, kdy žalovanému

v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž úhradu by měl jinak právo proti žalobcům, kteří procesně zavinili zastavení dovolacího řízení (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první a § 151 odst. 1 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. srpna 2008

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.

předsedkyně senátu