26 Cdo 1858/2014
Datum rozhodnutí: 21.05.2014
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř.26 Cdo 1858/2014


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou
v exekuční věci oprávněného statutárního města Ostravy, Městský obvod Ostrava - Jih , se sídlem v Ostravě-Hrabůvce, Horní 791/3, IČO 00845451, zastoupeného JUDr. Jarmilou Jařabáčovou, advokátkou se sídlem v Ostravě-Moravské Ostravě, Puchmajerova 489/7, proti povinné Mgr. O. V. , o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 53 EXE 10254/2013, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. října 2013, č. j. 66 Co 744/2013-57, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud v Ostravě (soud odvolací) usnesením ze dne 31. 10. 2013, č. j. 66 Co 744/2013-57, odmítl odvolání povinné proti usnesení Okresního soudu v Ostravě (soud prvního stupně) ze dne 31. 5. 2013, č. j. 53 EXE 10254/2013-39, kterým byla podle rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 11. 2011, č. j. 11 Co 463/2011-59, nařízena exekuce vyklizením povinné z bytu č. 9 v domě v O. přestěhováním věcí povinné a všech, kdo s ní bydlí v bytě na základě jejího práva, do přístřeší v domě v O., a dále exekuce na majetek povinné k vymožení nákladů nalézacího řízení ve výši 1.000,- Kč a nákladů exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny (výrok I.), a kterým byl provedením exekuce pověřen Mgr. Jiří Král, soudní exekutor, Exekutorský úřad Ostrava (výrok II.).

Proti usnesení odvolacího soudu podala povinná (nezastoupena advokátem) dovolání.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 dále jen o. s. ř. ) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), nejsou však dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.), anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, § 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. b/ o. s. ř.), popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o. s. ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b, anebo v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o. s. ř.).

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 věty první a třetí o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že dovolatelka, která je fyzickou osobou, nebyla zastoupena advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sama měla právnické vzdělání, byla soudem prvního stupně (usnesením ze dne 7. 3. 2014, č. j. 53 EXE 10254/2013-67) vyzvána, aby si ve stanovené lhůtě zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání, a dále byla poučena, že pokud nevyhoví této výzvě, bude řízení zastaveno; současně byla poučena o možnosti požádat soud o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka dosud neodstranila.

Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla, přes soudem provedená opatření, ve stanovené lhůtě (ani do dnešního dne) splněna.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 21. května 2014
JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu