26 Cdo 1839/2015
Datum rozhodnutí: 03.09.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.26 Cdo 1839/2015 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v exekuční věci oprávněných a) Ing. M. V. , b) MUDr. M. V. , oba P., zastoupeni JUDr. Ondřejem Doležalem, advokátem se sídlem v Brně, Křížová 463/15, proti povinné Mgr. H. N. , zemřelé 13. ledna 2013, naposledy P., o procesním nástupnictví, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. 24 Nc 2118/2006, o dovolání Pavla Nárožného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 28. srpna 2014, č. j. 40 Co 498/2014-658, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :


Dědic povinné, P. N., nezastoupen advokátem, napadl dovoláním usnesení Krajského soudu v Ostravě pobočka v Olomouci ze dne 28. 8. 2014, č. j. 40 Co 498/2014-658, jímž odvolací soud změnil usnesení Okresního soudu v Přerově ze dne 16. 6. 2014, č. j. 24 Nc 2118/2006-646, tak, že v řízení nebude pokračováno s dědicem povinné P. N., P.
Nejvyšší soud jako soud dovolací shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 /čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony/, dále jen o. s. ř. ), nejsou však dány podmínky pro jeho věcné projednání.
Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. neplatí mimo jiné tehdy, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., advokátem nebo notářem (§ 241 odst. 4 o. s. ř.).
Povinné advokátní zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá podle obsahu spisu právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Protože dovolatel nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 12. 3. 2015, č. j. 24 Nc 2118/2006-688, vyzván (poté, co jeho žádosti o ustanovení zástupce z řad advokátů nebylo usnesením Okresního soudu v Přerově ze dne 16. 2. 2015, č. j. 24 Nc 2118/2006-685, jež nabylo právní moci dne 10. 3. 2015, vyhověno), aby si ve lhůtě 20 dnů od doručení usnesení zvolil pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta. Výzva mu byla doručena dne 18. 3. 2015, zástupce si však nezvolil.
Zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o. s. ř. tak nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně do současné doby splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. září 2015 JUDr. Jitka Dýšková předsedkyně senátu