26 Cdo 1835/2008
Datum rozhodnutí: 19.11.2008
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 1835/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobkyně M. B., a. s., zastoupené advokátem, proti žalované L. Z., zastoupené advokátkou, o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 17 C 60/2002, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. března 2007, č. j. 12 Co 636/2005-55, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. března 2007, č. j. 12 Co 636/2005-55, podala žalovaná dovolání, které podáním ze dne 28. března 2008 vzala zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění před novelou provedenou zákonem č. 59/2005 Sb. (dále jen o. s. ř. ), vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud dovolací řízení v dané věci zastavil.Výrok o nákladech dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o. s. ř. a o skutečnost, že žalobkyni v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla právo vůči žalované, která zavinila zastavení dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 19. listopadu 2008

JUDr. Miroslav F e r á k

předseda senátu