26 Cdo 1827/2008
Datum rozhodnutí: 22.01.2009
Dotčené předpisy:

26 Cdo 1827/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobkyně M. b., a. s., zastoupené advokátem, proti žalovaným 1) V. N., a 2) Z. H., o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Mostě pod sp. zn. 11 C 167/2005, o dovolání 2. žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 20. února 2007, č. j. 9 Co 129/2006-41, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Mostě (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 1. 9. 2005, č. j. 11 C 167/2005-18, uložil žalovaným povinnost vyklidit do 15 dnů od právní moci rozsudku byt č. 51 v M., Budovatelů 2399/99, o velikosti 1+1 s příslušenstvím; dále rozhodl o nákladech řízení.


Krajský soud v Ústí nad Labem (soud odvolací) usnesením ze dne 20. 2. 2007, č. j. 9 Co 129/2006-41 (poté, co žalobce vzal žalobu zpět), zrušil rozsudek soudu prvního stupně a řízení zastavil; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.


V podání ze dne 24. 2. 2008, označeném jako dovolání k j.č 9 Co 129/2006-41 , doručeném soudu prvního stupně dne 25. 2. 2008, které je s přihlédnutím k obsahu (§ 41 odst. 2 o.s.ř.) dovoláním, vyjádřil žalovaný (nezastoupen advokátem) nesouhlas se zastavením řízení a požádal, aby ve věci bylo rozhodnuto.


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.


Podle § 241 odst. 1 o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.), anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v 21b, která má právnické vzdělání (§ 241a odst. 2 písm. b/ o.s.ř.), popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3 (o.s.ř.), která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).


Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.


Protože žalovaný nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl vyzván usnesením soudu prvního stupně ze dne 3. 3. 2008, č.j. 11 C 167/2005-70, aby ve stanovené patnáctidenní lhůtě doplnil dovolání o náležitosti stanovené v ustanovení § 241 o.s.ř. s tím, že u dovolání je nutné povinné zastoupení advokátem; současně byl poučen o tom, že nebude-li výzvě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno. Přestože uvedené usnesení bylo žalovanému doručeno dne 26. 3. 2008 (viz doručenku na č.l. 71 spisu), dosud této výzvě nevyhověl.


Z výše uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla přes soudem prvního stupně provedené opatření do dnešního dne splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.


Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá situaci, kdy žalobkyni v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž úhradu by měla jinak právo proti žalovanému, který procesně zavinil zastavení dovolacího řízení (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta první o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 22. ledna 2009


Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.


předsedkyně senátu