26 Cdo 1823/2011
Datum rozhodnutí: 08.07.2011
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.
26 Cdo 1823/2011


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobkyně L. H. , proti žalovanému Ing. I. K. , o vyklizení bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 7 C 353/2009, o dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. ledna 2011, č. j. 58 Co 514/2010-60, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze (odvolací soud) rozsudkem ze dne 26. 1. 2011, č. j. 58 Co 514/2010-60, potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 (soud prvního stupně) ze dne 19. 7. 2010, č. j. 7 C 353/2009-35, kterým uložil žalovanému vyklidit byt č. 11 ve čtvrtém poschodí domu č. p. v P. 4, R. 10, včetně příslušenství (komorové kóje v 8. nadzemním podlaží budovy) a vyklizený odevzdat žalobkyni do patnácti dnů od právní moci rozsudku a rozhodl o nákladech řízení; současně rozhodl o nákladech odvolacího řízení.
Žalovaný nezastoupen advokátem doručil dne 11. 3. 2011 soudu prvního stupně podání, jenž je podle svého obsahu (§ 41 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění po novele provedené zákonem č. 7/2009 Sb. dále jen o. s. ř. ) dovoláním. Z důvodů v něm uvedených vyjádřil nesouhlas s rozhodnutím odvolacího soudu.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.
Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. neplatí mimo jiné tehdy, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., advokátem nebo notářem.
Povinné advokátní zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá podle obsahu spisu právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Protože žalovaný nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 31. 3. 2011, č. j. 7 C 353/2009-68, vyzván, aby si ve lhůtě deseti dnů od doručení usnesení zvolil pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta; současně byl poučen o možnosti požádat soud v uvedené lhůtě o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Dostalo se mu rovněž poučení, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li výzvě řádně a včas vyhověno. Ačkoliv usnesení s výzvou bylo žalovanému doručeno dne 5. 4. 2011 (§ 50 odst. 1 o. s. ř.), ve stanovené lhůtě a ani dosud výzvě nevyhověl. Pouze v podání doručeném soudu prvního stupně dne 6. 4. 2011 vyzval soud prvního stupně, aby předal spis Nejvyššímu soudu a o dovolání se nestaral .
Z výše uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně do současné doby splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.
Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá situaci, kdy žalobkyni v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž úhradu by jinak měla právo proti žalovanému, který zavinil zastavení dovolacího řízení (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první a § 151 odst. 1 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 8. července 2011


JUDr. Miroslav Ferák
předseda senátu