26 Cdo 1822/2002
Datum rozhodnutí: 08.10.2002
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 1822/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Müllerové a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. v právní věci žalobce města R., zastoupeného advokátkou, proti žalovanému MUDr. A. S., o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 14 C 367/2000, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. dubna 2002, č.j. 47 Co 620/2001 104, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Litoměřicích rozsudkem ze dne 18. 6. 2001, č.j. 14 C 367/2000 46, přivolil k výpovědi z nájmu bytu č. 2 o velikosti 2+1 s přísl. II. kategorie v přízemí domu č.p. 974 v ulici Š. (dříve G.) v R. (dále jen předmětný byt nebo byt ), kterou dal žalobce žalovanému. Rozhodl, že nájemní vztah skončí uplynutím tříměsíční výpovědní doby, která počne běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po právní moci rozsudku, uložil žalovanému povinnost vyklidit byt do patnácti dnů po zajištění přístřeší a zavázal ho také nahradit žalobci náklady řízení.

K odvolání žalovaného Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem ze dne 23. 4. 2002, č.j. 47 Co 620/2001 104, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný nezastoupený advokátem dovolání, které mělo vady bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení. Z obsahu spisu přitom nevyplývalo, že by dovolatel měl právnické vzdělání. Soud prvního stupně ho proto usnesením ze dne 18. 7. 2002, č.j. 14 C 367/2000 114, doručeným mu 26. 7. 2002, vyzval, aby si ve lhůtě dvaceti dnů od doručení výzvy zvolil zástupce z řad advokátů, a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání; zároveň ho poučil, že jinak bude dovolací řízení zastaveno (usnesením ze dne 18. 7. 2002, č.j. 14 C 367/2000 115, byl dovolatel vyzván též k odstranění vad podání). Vytýkaný nedostatek advokátního zastoupení však dovolatel neodstranil.

Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty prvé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen o. s. ř. ), musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b o. s. ř., která má právnické vzdělání. Podle ustanovení § 241 odst. 2 věty druhé o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b o. s. ř., která má právnické vzdělání.

Povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání soudu vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí (kromě usnesení, kterým se dovolání odmítá, protože bylo podáno opožděně, někým, kdo k dovolání není oprávněn, nebo směřuje-li proti rozhodnutí, proti němuž není dovolání přípustné, popř. usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje). Z toho, co bylo uvedeno, vyplývá, že v případě dovolání podaného žalovaným nedošlo přes řádnou výzvu učiněnou soudem prvního stupně ke zhojení nedostatku povinného zastoupení dovolatele. Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. dovolací řízení zastavil.

Dovolatel nese procesní zavinění na tom, že řízení o dovolání muselo být zastaveno, žalobci však podle obsahu spisu nevznikly prokazatelné náklady, k jejichž náhradě by jinak byl dovolatel povinen (srov. § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o. s. ř.). Této procesní situaci odpovídá výrok, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 8. října 2002

JUDr. Hana M ü l l e r o v á , v.r.

předsedkyně senátu