26 Cdo 1804/2002
Datum rozhodnutí: 11.03.2004
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 1804/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Miroslava Feráka v právní věci žalobce Ing. R. S., zast. advokátem, zast. advokátkou, o 58.500,- Kč s přísl. a 19.220,72 Kč s přísl., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 14 C 75/2000, k dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 12.2.2002, č.j. 25 Co 552/2001-82, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalovaný je povinen nahradit žalobci na náhradu nákladů dovolacího řízení 2.897,- Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jeho právního zástupce.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 12.2.2002, č.j. 25 Co 552/2001-82, potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 27.6.2001, čj. 14 C 75/2000-63 ve výroku, jímž tento soud uložil žalovanému povinnost zaplatit žalobci 41.166,70 Kč s 11% úrokem z prodlení z částky 23.400,- Kč ode dne 1.1.2000 do zaplacení a s 11% úrokem z prodlení z částky 17.766,70 Kč ode dne 1.10.1999 do zaplacení a ve výroku o náhradě nákladů řízení. Odvolací soud dále rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Dovoláním ze dne 10.6.2002 napadl žalovaný výše uvedený rozsudek odvolacího soudu.

Podáním ze dne 27.2.2004 vzal žalovaný výslovně dovolání zcela zpět s tím, že věc byla mezi žalovaným a žalobcem vyřešena mimosoudně.

Podle § 243b odst. 5, druhá věta o.s.ř. vezmě-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení zastavil.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 o.s.ř. v návaznosti na ustanovení § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, první věty o.s.ř., protože žalobci v tomto řízení nevznikly náklady (vyjádření k dovolání) a žalovaný procesně zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno tak, že žalovaný je povinen uhradit žalobci na náhradu nákladů dovolacího řízení částku 2.897,- Kč [§ 3 odst. 1, § 10 odst. 3, § 15, § 14, § 18 odst. 1 vyhl. č. 484/2000 Sb., § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb.].

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.V Brně dne 11. března 2004

JUDr. Ing. Jan Hušek, v.r.

předseda senátu