26 Cdo 1803/2013
Datum rozhodnutí: 02.10.2013
Dotčené předpisy: § 241a odst. 2 o. s. ř.
26 Cdo 1803/2013

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Věrou Koreckou ve věci žalobkyně A. K. , proti žalovaným 1) nezl. P. K. , a 2) nezl. M. V. K. , zastoupeným JUDr. Leošem Brantálem, advokátem se sídlem Ostrava, Purkyňova 6/787, o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 16 C 16/2008, o dovolání žalovaných proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. února 2013, č. j. 11 Co 534/2012-391, takto: I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :

Nejvyšší soud (předsedkyně senátu Nejvyššího soudu § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění po novele provedené zákonem č. 404/2012 Sb. /dále jen o.s.ř. /) dovolání žalovaných (dovolatelů) proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 2. 2013, č. j. 11 Co 534/2012-391, odmítl podle § 243c odst. 1 o.s.ř., neboť neobsahuje náležitosti vyžadované ustanovením § 241a odst. 2 o.s.ř., přičemž tyto vady (nedostatky), pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat, dovolatelé včas (po dobu trvání lhůty k dovolání) neodstranili (§ 241b odst. 3 o.s.ř.). Náležitě totiž nevymezili, v čem spatřují splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a o.s.ř.). Přípustnost dovolání sice opřeli o ustanovení § 237, které však pouze citovali, aniž by uvedli, který ze čtyř předpokladů přípustnosti tam uvedených považují v dané věci za naplněný (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 5. 2013, sp. zn. 26 Cdo 1115/2013, a ze dne 29. 8. 2013, sn. zn. 29 Cdo 1983/2013). Dále nevymezili řádně ani rozsah dovolání, neboť z obsahu dovolání není zcela zřejmé, zda (vedle napadeného výroku ve věci samé) směřovalo dále pouze proti výroku o náhradě nákladů odvolacího řízení, nebo také proti výroku o náhradě nákladů před soudem prvního stupně.

Bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 větu druhou o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 2. října 2013
Doc. JUDr. Věra Korecká, Csc.
předsedkyně senátu