26 Cdo 179/2011
Datum rozhodnutí: 24.03.2011
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY 26 Cdo 179/2011-89


U S N E S E N Í Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Pavlíny Brzobohaté a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobce Okresního stavebního bytového družstva Louny , se sídlem v Žatci, Studentská 2628, zastoupeného JUDr. Karlem Davidem, advokátem se sídlem v Lounech, Beneše z Loun 50, proti žalovaným 1. M. Š. , 2. J. H. , 3. J. H. , o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. 12 C 288/2008, o dovolání 2. žalované proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 8. června 2010, č. j. 9 Co 680/2009-66, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Okresní soud v Lounech (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 28. 7. 2009, č.j. 12 C 288/2008-24, vyhověl žalobě a uložil žalovaným povinnost vyklidit do patnácti dnů po zajištění přístřeší byt č. 45, o velikosti 3+1 v domě č.p. 898 v P., Kpt. Nálepky ; současně rozhodl o nákladech řízení účastníků.

K odvolání žalovaných č. 2) a 3) Krajský soud v Ústí nad Labem jako soud odvolací rozsudkem ze dne 8. 6. 2010, č. j. 9 Co 680/2009-66, rozsudek soudu prvního stupně (v napadené části) potvrdil a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Žalovaná 2) nezastoupena advokátem doručila dne 23. 9. 2010 soudu prvního stupně podání označené jako dovolání, v němž vyjádřila nesouhlas s rozhodnutím odvolacího soudu.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění po novele provedené zákonem č. 7/2009 Sb. dále jen o. s. ř. ) shledal, že dovolání bylo podáno včas osobou k tomu oprávněnou účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. neplatí mimo jiné tehdy, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., advokátem nebo notářem. Povinné advokátní zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá podle obsahu spisu právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože 2. žalovaná nebyla zastoupena advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sama měla právnické vzdělání, byla usnesením soudu prvního stupně ze dne 1. 10. 2010, č.j. 12 C 288/2008-83, vyzvána, aby si ve lhůtě dvaceti dnů od doručení usnesení zvolila pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta a ve stejné lhůtě své podání doplnila; současně byla upozorněna na možnost požádat soud o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce. Dostalo se jí rovněž poučení, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li výzvě řádně a včas vyhověno. Ačkoliv usnesení s výzvou bylo 2. žalované doručeno (obálkou III. viz § 2 instrukce ministerstva spravedlnosti ze dne 30. června 2009, č. j. 58/2009-OD-Org., uveřejněné v č. 6/2009 Sbírky instrukcí a sdělení ministerstva spravedlnosti České republiky) dne 6. 10. 2010 (§ 50 odst. 1 o. s. ř.), ve stanovené lhůtě a ani dosud výzvě nevyhověla. Pouze v podání doručeném soudu prvního stupně dne 25. 10. 2010 sdělila, že napadá všechny výroky rozhodnutí odvolacího soudu, že se bude snažit celou záležitost dát do pořádku a že si volí jako svého zástupce JUDr. Evu Vyskočilovou. Plnou moc označené zástupkyni však do spisu nezaložila, stejně jako doplněné dovolání sepsané advokátem, ani nepožádala o ustanovení zástupce.

Z výše uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o. s. ř. nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně do současné doby splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

Výrok o nákladech dovolacího řízení odpovídá situaci, kdy žalobci (a ani žalovaným 1/ a 3/) v dovolacím řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž úhradu by jinak měl právo proti 2. žalované, která zavinila zastavení dovolacího řízení (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první a § 151 odst. 1 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. března 2011

JUDr. Miroslav Ferák, v. r.
předseda senátu