26 Cdo 1763/2008
Datum rozhodnutí: 14.10.2008
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 1763/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobce Ing. M. S., zastoupeného advokátem, proti žalovaným a/ A. K. a b/ P. K., zastoupeným advokátem, o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené

u Obvodního soudu pro Prahu 8 pod sp. zn. 22 C 257/2004, o dovolání žalovaných proti rozsudkům Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 12. dubna 2007, č. j. 22 C 257/2004-208, a Městského soudu v Praze ze dne 10. prosince 2007, č. j. 68 Co 443/2007-272, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalovaní jsou povinni zaplatit žalobci společně a nerozdílně na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 1.800,- Kč k rukám JUDr. K. M., advokáta se sídlem v P. 2, L. 44, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Proti rozsudkům Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 12. dubna 2007, č. j. 22 C 257/2004-208, a Městského soudu v Praze ze dne 10. prosince 2007, č. j. 68 Co 443/2007-272, podali žalovaní včasné dovolání.

Žalobce ve vyjádření k dovolání vyvracel správnost použitých dovolacích námitek, ztotožnil se s rozhodnutím odvolacího soudu a navrhl, aby dovolání bylo jako nedůvodné odmítnuto.

Podáním ze dne 7. července 2008 (doručeným Nejvyššímu soudu České republiky dne 8. července 2008) vzali žalovaní dovolání zpět.

Podle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších přepisů (dále jen o.s.ř. ), vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.

Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud dovolací řízení v dané věci zastavil.O nákladech dovolacího řízení dovolací soud rozhodl podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a zavázal žalované, kteří z procesního hlediska zavinili zastavení dovolacího řízení, k náhradě nákladů dovolacího řízení, které žalobci vznikly v souvislosti s podáním vyjádření k dovolání prostřednictvím advokáta. Tyto náklady sestávají z odměny advokáta v částce 1.500,- Kč (§ 2 odst. 1, § 7 písm. d/ ve spojení s § 10 odst. 3, § 15 ve spojení s § 14 odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a z paušální částky náhrad hotových výdajů v částce 300,- Kč, jež stojí vedle odměny (srov. § 2 odst. 1, § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

K rozhodování o návrhu na vrácení soudního poplatku z dovolání je příslušný soud prvního stupně (srov. § 3 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li povinní dobrovolně, co jim ukládá vykonatelné rozhodnutí, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí.

V Brně dne 14. října 2008

JUDr. Miroslav Ferák, v. r.

předseda senátu