26 Cdo 1749/2004
Datum rozhodnutí: 01.09.2005
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 1749/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobce Ing. A. R. proti žalovanému J. N., o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 6 C 242/2002, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové pobočky v Pardubicích ze dne 21. října 2003, č. j. 23 Co 352/2003-74, takto:I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Krajský soud v Hradci Králové pobočka v Pardubicích (soud odvolací) rozsudkem ze dne 21. 10. 2003, č.j. 23 Co 352/2003-74, změnil rozsudek ze dne 14. 4. 2003, č.j. 6 C 242/2002-42, kterým Okresní soud v Pardubicích (soud prvního stupně) přivolil k výpovědi z nájmu bytu č. 14 o jednom pokoji a kuchyni s příslušenstvím v 5. poschodí domu č.p. 1606 v P. ulici v P., ve výroku pod bodem III. tak, že žalovaný je povinen byt vyklidit a žalobci předat vyklizený do 15 dnů po zajištění přístřeší a v dalších napadených výrocích pod body I. a II. jej potvrdil; dále rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalovaný dovolání.

Podle § 241 odst. 1 a 4 občanského soudní ho řádu (dále jen o.s.ř. ) musí být dovolatel, který je fyzickou osobou, zastoupen advokátem nebo (v rozsahu oprávnění stanoveného notářským řádem) notářem, jímž musí být dovolání též sepsáno; to neplatí, má-li takový dovolatel právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.).

Povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání věcnému projednání dovolání. Protože dovolání mělo vady bránící dalšímu pokračování dovolacího řízení a z obsahu spisu nevyplývalo, že by dovolatel byl v dovolacím řízení zákonem stanoveným způsobem zastoupen, případně že by měl právnické vzdělání, Nejvyšší soud jej usnesením z 14. 6. 2005, doručeným mu uložením na poště v pátek dne 5. 8. 2005 (po předchozím neúspěšném pokusu o doručení), vyzval, aby si ve lhůtě 20 dnů od doručení usnesení zvolil advokáta, který by jeho podání sepsal, a poučil jej, že jinak dovolací řízení bude zastaveno. Dovolatel však vytčený nedostatek ve stanovené lhůtě neodstranil.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené procesní podmínky podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalobci však prokazatelné náklady tohoto řízení (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o.s.ř. výrok, že na náhradu nákladů tohoto řízení nemá právo žádný z účastníků.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. září 2005

JUDr. Robert W a l t r , v. r.

předseda senátu