26 Cdo 1726/2008
Datum rozhodnutí: 26.05.2010
Dotčené předpisy: § 139 odst. 2 obč. zák., § 243b odst. 5 o. s. ř., § 218 písm. c) předpisu č. /Sb.
26 Cdo 1726/2008

U S N E S E N ÍNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobkyně M. K ., zastoupené JUDr. Jindřichem Zadinou, advokátem se sídlem Praze 2, Sokolská 35, proti žalovanému R. C ., zastoupenému JUDr. Tomášem Máchou, advokátem se sídlem v Praze 2, Blanická 25, o 26.250,- Kč s příslušenstvím a smluvní pokutu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 16 C 85/2004, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. července 2007, č. j. 39 Co 486/2006-71, takto:

I. Dovolání se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :
Dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze z 18. 7. 2007, č. j. 39 Co 486/2006-71, kterým byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 z 19. 4. 2006, č. j. 16 C 85/2004-54, ve věci samé, není přípustné podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, [ve znění do 30. 6. 2009 (dále jen o. s. ř. ), neboť dovoláním je napaden rozsudek odvolacího soudu, který byl vydán před 1. 7. 2009 (srov. čl. II bod 12. zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů a další související zákony)] a nebylo shledáno přípustným ani podle ustanovení § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. Soudy obou stupňů správně vyšly z většinového rozhodnutí podílových spoluvlastníků podle § 139 odst. 2 občanského zákoníku, které aplikovaly ve vztahu k povinnosti žalovaného platit nájemné. Rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s hmotným právem a nemá po právní stránce zásadní význam. Nejvyšší soud proto dovolání žalobkyně podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítl.

Podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. by žalovanému vůči žalobkyni náležela náhrada nákladů dovolacího řízení, ty mu však nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 26. května 2010

JUDr. Marie Rezková, v. r. předsedkyně senátu