26 Cdo 1721/2014
Datum rozhodnutí: 10.09.2014
Dotčené předpisy: § 237 o. s. ř., § 80 písm. c) o. s. ř.26 Cdo 1721/2014 U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Pavlíny Brzobohaté a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., ve věci žalobkyně TRANSFER EUROPE INFORMATION a. s. , se sídlem v Karlových Varech, Tyršova 1244/9, IČO 26177889, zastoupené JUDr. Markem Görgesem, advokátem se sídlem v Plzni, Žižkova 1737/52, proti žalovanému Statutárnímu městu Karlovy Vary , se sídlem v Karlových Varech, Moskevská 2035/21, IČO 00254657, zastoupenému JUDr. Michaelou Šerou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Revoluční 1003/3, o určení platnosti smluv, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 43 C 81/2012, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 20. prosince 2013, č. j. 25 Co 635/2013-100, takto: I. Dovolání se odmítá .
II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení 3.388,- Kč k rukám JUDr. Michaely Šeré, advokátky se sídlem v Praze 1, Revoluční 1003/3, do tří dnů od právní moci tohoto usnesení. O d ů v o d n ě n í :

Dovolání žalobkyně proti rozsudku odvolacího soudu není přípustné podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013, dále jen o. s. ř. (čl. II bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (k otázce naléhavého právní zájmu na požadovaném určení srovnej např. rozsudky Nejvyššího soudu ze dne 2. 4. 2001, sp. zn. 22 Cdo 2147/99, uveřejněný pod č. 68/2001 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, ze dne 27. 1. 2005, sp. zn. 29 Odo 539/2003, ze dne 28. 3. 2007, sp. zn. 26 Cdo 1255/2006) a za situace, kdy nebylo ani tvrzeno, že by již k ukončení právního vztahu došlo, není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolání žalobkyně podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. září 2014
JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu