26 Cdo 1700/2012
Datum rozhodnutí: 12.10.2012
Dotčené předpisy: § 104 o. s. ř., § 241 o. s. ř.
26 Cdo 1700/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Pavlíny Brzobohaté ve věci žalobce města Mnichovo Hradiště, se sídlem Mnichovo Hradiště, Masarykovo nám. 1, zastoupeného JUDr. Ivou Misíkovou, advokátkou se sídlem Mladá Boleslav, Smetanova 834, proti žalované B. Č., o vyklizení bytu, vedené u Okresního soudu v Mladé Boleslavi pod sp.zn. 8 C 268/2010, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 15. února 2011, č. j. 31 Co 26/2011-42, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :
Krajský soud v Praze (soud odvolací) rozsudkem ze dne 15. 2. 2011, č.j. 31 Co 26/2011-42, potvrdil rozsudek Okresního soudu v Mladé Boleslavi (soudu prvního stupně) ze dne 19. 10. 2010, č.j. 8 C 268/2010-19, kterým byla žalované uložena povinnost vyklidit tam specifikovaný byt do 15 dnů od právní moci rozsudku a rozhodnuto o nákladech řízení; dále odvolací soud rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalovaná (nezastoupena advokátem) dovolání.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou účastnicí řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), že však nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. To neplatí, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.), anebo je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, § 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. b/ o.s.ř.), popřípadě je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 3 o.s.ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř., advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a, § 21b, anebo v § 26a odst. 3 o.s.ř., která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 4 o.s.ř.).

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 věty první a třetí o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že dovolatelka, která je fyzickou osobou, nebyla zastoupena advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sama měla právnické vzdělání, byla soudem prvního stupně (usnesením ze dne 24. 5. 2011, č.j. 8C 268/2010-52, ve spojením s přípisem ze dne 3. 5. 2012 čl. 57 spisu) mimo jiné vyzvána, aby si ve stanovené lhůtě zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání s tím, že nevyhoví-li této výzvě, soud její podání odmítne . Nedostatek povinného zastoupení dovolatelka dosud neodstranila.

Z uvedeného vyplývá, že zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o.s.ř. nebyla, přes soudem prvního stupně provedená opatření, ve stanovené lhůtě (ani do dnešního dne) splněna.

Nejvyšší soud proto dovolací řízení pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věty první o.s.ř. a o skutečnost, že žalobci nevznikly (podle obsahu spisu) v dovolacím řízení náklady, na jejichž náhradu by jinak měl proti dovolatelce právo.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. října 2012

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.
předsedkyně senátu