26 Cdo 1673/2008
Datum rozhodnutí: 15.10.2008
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
26 Cdo 1673/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobce Ing. R. M., zastoupeného advokátkou, proti žalovanému F. V., o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp. zn. 17 C 551/2005, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. května 2007, č.j. 30 Co 67/2007-50, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :Obvodní soud pro Prahu 3 (soud prvního stupně) rozsudkem ze dne 29. 3. 2006, č. j. 17 C 551/2005-22, přivolil k výpovědi z nájmu žalovaného k bytu č. 6, sestávajícímu z 1 pokoje a kuchyně ve II. patře domu č.p. 363 v P. 3, Štítného 13 (dále předmětný byt nebo byt ), určil, že výpovědní lhůta je tříměsíční a žalovanému uložil byt vyklidit do 15 dnů od zajištění přístřeší; dále rozhodl o nákladech řízení.

Městský soud v Praze (soud odvolací) rozsudkem ze dne 10. 5. 2007, č. j. 30 Co 67/2007-50, změnil rozsudek soudu prvního stupně tak, že žalobu na přivolení k výpovědi z nájmu bytu zamítl; současně rozhodl o nákladech řízení před soudy obou stupňů.

Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce (zastoupen advokátkou) včasné dovolání, které vzal svým podáním ze dne 12. 8. 2008, doručeným dovolacímu soudu dne 26. 8. 2008, v plném rozsahu zpět; současně požádal o vrácení soudního poplatku.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.), proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.

Žalobce z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalovanému však prokazatelné náklady v dovolacím řízení (podle obsahu spisu) nevznikly; této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 věty první o. s. ř. výrok, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá právo žádný z účastníků.

K rozhodnutí o vrácení soudního poplatku je věcně příslušný soud, který rozhodl o věci v prvním stupni (srov. § 3 odst. 2 zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. října 2008

Doc. JUDr. Věra K o r e c k á , CSc.

předsedkyně senátu

U